புதியவை

உயிரை தருபவர்கள் - சுபாரஞ்சன்


விலை பேச முடியா
உயிர் ஒன்றின்
விழிப்பை முடக்கி
உணர்வை மயக்கி
வரையறையில்லா
மணித்துளிக்குள்
ஆழ் மனதைபுதைத்து....,,
நம்பிக்கையிடம்
அடகு வைத்த உயிரின்
உதிரத்தை கிழித்து
அகற்றியும் பொருத்தியும்
சீராக்கியும் நேராக்கியும்
உயிரை மீட்டு
காப்புறுதி அளித்து
மீள் பிறப்பு ஒன்றை
தந்து விட்டுப் போகுறது
அறுவைச் சிகிச்சை.........!!
விரும்பாமல் வெளியேறிய
உதிரம் விடை பெற்றுச் செல்கிறது
விழிப்பிற்காய் காத்திரு என
வாழ்த்திவிட்டுப் போகிறது................

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.