புதியவை

எந்தமிழென்றுரைக்கின்றேன்.- இராஜ. தியாகராஜன்


கண்ணுறங்கா யென்றென்னைக் கரமேந்திக் கொண்டவளும்,
கண்படுதல் மெய்யென்று கரும்பொட்டு வைத்தென்னை,
கண்ணேநீ வாழியெனக் கட்டிமுத்தம் தந்தவளும்
எண்ணத்தில் எழுந்தாடும் எந்தமிழென் றுணர்கின்றேன்.
உண்ணாமல் உறங்காமல் உள்ளத்தில் உணர்வூற
விண்ணகரப் பேரன்பின் விந்தையென ஊர்போற்ற
மண்ணுலக மாப்புகழை வழங்குந்தா யவளென்றும்
வண்ணமிகு வாழ்வுதரும் வண்டமிழென் றுணர்கின்றேன்.
அன்பென்னும் வடிவமதாய் அருமைமிகு மடிதந்து
உண்மையதை உணர்த்துகின்ற உன்னதமாய்க் கதைசொல்லி
எண்ணங்கள் எழுச்சியுற இசைபாடும் தாயன்பே
பண்ணிசையாய் எனைமயக்கும் பைந்தமிழென் றுணர்கின்றேன்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.