புதியவை

இப்பிறவியில் நட்புதான் - நாகினி கருப்பசாமி


இணைத்தது உன்னை என்னுள்
.. இணையமாம் முகநூல் நட்பு
துணையென மனதில் கண்டேன்
.. துயரெலாம் விலகி நின்றேன்
இணையினைக் கண்ட மானாய்
.. இதயமே உயிர்க்கப் பார்த்தேன்
கணையது காதல் நோயாம்
.. கனமென மனதில் தந்தாய்!

தருமமே காதல் ஏற்க
.. தகுதியும் இழந்த காலம்
கருமமே கண்ணாய் ஏற்கும்
.. கனவுடன் உலவும் பாறை
பருவமும் கடந்த கோலம்
.. பாக்களால் இணைந்து வாழ
உருவமே எடுத்த பாவை
.. உனக்கிலை பிறவி இன்று!

இமையது நுழைத்த நட்பு
.. இதயமே மலரும் அன்பு
சுமையென ஆகியே வெற்று
.. சுகமென இசைக்கும் காதல்
அமைப்பது வெளியில் காட்டும்
.. அறிவினில் திளைக்க எண்ணேன்
உமையினி உயிராய் காணும்
.. உத்தமம் நட்பே அன்றோ!

அன்றிலின் பிரிக்கும் நீர்பால்
.. அறிவுடன் தொடர்வேன் நட்பில்
ஒன்றிய மனதில் பற்றி
ஒளிர்ந்திடும் அன்பாம் காதல்
கன்றிடும் வெட்கக் கேடு
.. கணத்தினில் மறையும் சாபம்
இன்றியே மனதில் தொடரும்
.. இசையென உயர்ந்த நட்பு!

நட்பினால் தொடரும் வாழ்வு
.. நலமென அமைந்த வேதம்
வெட்டுதல் செய்யும் சாதி
.. வெறுமையும் வராது முன்னே
எட்டிய பிறவி இன்று
.. எழுதிய விதியே போற்றி
கட்டிடும் பிறப்பு வாய்க்க
.. காலமே துணையாய் வாராய்!

வருமினி பிறவி தோறும்
.. வாழ்வெனும் மாலை சூடும்
தருமமே துணைக்கு வந்தால்
.. தப்பிய இந்த காலம்
சருகென உதிர்த்த அன்பு
.. சாத்திரம் விலக்கும் காதல்
எருவென உயிர்த்தே உன்னுள்
.. ஏந்திழை இணையாய் சேர்வேன்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.