புதியவை

10. கடல்களைப் படைத்தது (இஸ்லாமிய பார்வையில் உலகம்) - மிஹிந்தலை ஏ.பாரிஸ்


மலைகளின்
தலையென கூறப்பட்டிருக்கும்
காபு மலையைத்தொடர்ந்து
மலைக்குப் பின்னால்
அலைகள் எழும்பும்
ஏழு கடல்களைப்படைத்தான்!

அந்த ஏழு கடல்களும்
காபு மலையை தொட்ட வண்ணம்
வலிமை பெற்று
அலைகளை உயரும் 
மலைகளாக எழுப்பிக்கொண்டிருக்கிறது...!

முதல் கடலின் 
முழுப்பெயர் 
தபூலகுஸ் எனப்படும்
அந்த காபு மலையின்
முனைகளை பற்றிக் கொண்டு
பலம் பெற்றிருக்கும்!

தாபூகுலஸ் எனும்
கடலைத் தொடர்ந்து
கைஸு எனும் கடல்
படைக்கப்பட்டது!

கைஸைத் தொடர்ந்து
அசம்மு எனும் நாமத்தோடு
மூன்றாம் கடல் பிறந்தது

நான்காம் கடல்
லுலமு என்று
படைத்து வைத்தான்

அதற்குப் பின்னால்
அல்முமாசு என்று
சொல்லியுள்ளான்

ஆறாம் கடல்
அஸ்ஸாக்கினு என்று
இயம்பியுள்ளான்!

ஏழு கடலிலும்
இறுதிக்கடல் எனும்
அல்பாகீ என்று
அழகிய நாமம் வைத்து
தரிக்கச் செய்தான்!

அந்த இறுக்கடலை
முந்தின ஆறு கடல்களும்
சூழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது

அந்த பூமியின்
முகத்தில் இருக்கும் கடலே
அல்பாகீ எனும் கடல்...!
அதாவது
அஜியத்து எனும் பூமியும்
அல்பாகீ எனும் கடலும்
இறுதிப் பூமியாகவும்
இறுதி  கடலாகவும் இருக்கிறது

ஒவ்வொரு கடலுடனும்
ஒவ்வொரு பூமியும்
ஒன்றையொன்று 
பற்றிய வண்ணம் இருக்கிறது...!

கடலுடன் கடல்
சங்கிலித்தொடராக இருக்கும்
பூமியுடன்
பூமி சங்கிலித்தொடராக இருக்கும்
ஏழு கடலும்
ஏழு பூமியும்
காபு மலையில் தொங்கிய வண்ணம்
தொடராக இருக்கிறது

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.