புதியவை

11. வஸ்துக்கள் படைத்தது (இஸ்லாமிய பார்வையில் உலகம்) - மிஹிந்தலை ஏ.பாரிஸ்


இறுதி பூமியின்
தள்ளாடுதல்களை நிறுத்தும் படி
உறுதி பூண்டான்
ஒரு மலக்ககை அதற்கு ஏவினான்!

அல்லாஹ்வின் ஏவல் படி
மறு கணம்
மலக்கு தாவினார்கள்
உலகை தோளால் காவினார்கள்!

மலக்கின் இரண்டு கால்களும்
மரணித்தது போலானது
அதைக் கண்ட இறைவன்
அவர்களின் கால்கள்
தரித்து வலுவூற்றும் வண்ணம்
ஒரு கல்லைப்படைத்தான்!

அந்தக்கல்
நான்கு சதுரத்தால்
பசுமையால் நாலு பக்கமும்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது
அதன் அழகு இயம்பும்
இலக்கிய வாக்கியம்
என்னிடம்  இல்லை!

பின் கல்லுக்கு சொன்னான்
மலக்கின் காலுக்குள் 
நுழைந்து கொள்ளும் படி...
கல்லு புகுந்து கொண்டதும்
மலக்கு கல்லில் கால் பதித்து
தரித்து கொண்டார்கள்!

கல்லை முதுகிலும் கொம்பிலும்
சுமக்கும் படி
வலிமைகள் மிகுந்திருக்கும்
ஒரு மாட்டைப்படைத்தான்
லுயூனா என்று
அதற்கு பெயரும் உண்டு!

நாலாயிரம் தலைகளுடன்
மாடு பிறந்தது...!
இரு தலைகளின்
தூர எண்ணிக்கை..
ஐம்பது வருடம் நீண்டு 
செல்லும் தொலை தூரமாகும்!

அதற்கு
ஐம்புலன்கள் நாற்பதாயிரம்!
கால்கள் இரண்டுக்கும்
இடைப்பட்ட தொலை தூரம்
ஐந்து வருட இடைவெளியாகும்!

பின் மாட்டை ஏவினான்
மாடு ஓடிப் போய்
கல்லின் கீழ் புகுந்கு
கல்லைச் சுமந்தது!

அடுத்து
மாட்டைச்சுமக்கும் படி
ஒரு பூனையைப்படைத்தன்!
அதை நோக்கும் விழிகள்
உலகில் இல்லை...
அதன் பருமத்திலும் ஒளியிலும் 
விழிகள் குருடாகி விடும்!
அதன் மூக்கில்
கடலை வைத்தால்
பெரும் வெட்டவெளியரங்கில்
சிறு கடுகாகத் தோன்றும்!

அடுத்து பகுமுத்து எனும்
பெயரில் ஒரு மீன் வெளியானது...
இறைவன் மீனை ஏவினான்
மாட்டின் காலுக்குள் 
புகுந்து கொள்ளும் படி
அதுவும் நுழைந்து கொண்டது!

அதன் பிறகு
மீன் புகுந்த தலத்தை
தண்ணீராக மாற்றினான்!
தண்ணிரின் கீழே
காற்றை ஏவி விட்டான்...
காற்றின் கீழே
ஆகாயத்தைப் பரப்பினான்...
ஆகாயத்தின் கீழே
இருளைத் தூவினான்...
பூமிகள் அனைத்தும்
மலக்கின் தோளிலும் முதுகிலும்
தொங்கிக் கிடக்கிறது!

மலக்கு கல்லின் மீதும்
கல்லு மாட்டின் மீதும்
மாடு மீன் மீதும்
மீன் தண்ணீர் மீதும்
தண்ணீர் ஆகாயத்திலும்
ஆகாயம் இருளின் மீதும்
தரித்துக் கொண்டுள்ளது...!
இருளின் கீழ் இருக்கும்
வஸ்துக்களை 
அவன் மட்டுமே அறிவான்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.