புதியவை

நீங்களா நரகத்தின் எதிரிகள்? -ஆசுகவி அன்புடீன்-
நீங்களெல்லாம்
நரகத்தின் எதிரிகள் தானா?
உயிர் கொல்லிகளெல்லாம்
எப்படி ஆக முடியும்
சொர்க்கத்தின் நண்பர்களாக........?
உண்பதற்காக
நீங்கள் செய்த
உயிர் பலிகளை விடுவோம்
ஆனால்
ஒரு காரணமும் இல்லாமல்
எத்தனை உயிர்களை
வதை செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்?
காலில் சும்மா ஊர்ந்ததற்காகவே
நீங்கள்
சிதைத்த
சிற்றெரும்புகள்தான் எத்தனை?
பாம்பு....... பூரான்..........தேள்
இவைகளை விடுவோம்
எத்தனை வண்ணத்துப்பூச்சிகளையும்
வண்டுகளையும்
இல்லாமற் செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்.
மூட்டைகளையும்
நுளம்புகளையும்
உள்ளான்களையும் விடுவோம்
எத்தனை பொட்டுப் பூச்சிகளையும்
கரப்பான்களையும்
சிலந்திகளையும்
கொன்று குவித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்?
திமிங்கிலங்களையும்
சுறாக்களையும்
முதலைகளையும் விடுவோம்
எத்தனை மண்புழுக்களையும்
மயிர்கொட்டிகளையும்
மரவட்டைகளையும்
கொலை செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்?
சிங்கங்களையும்
கரடிகளையும்
புலிகளையும் விடுவோம்
எத்தனை நண்டுகளையும்
மீன் குஞ்சுகளையும்
அணில் பிள்ளைகளையும்
சாகடித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்?
இப்பொழுது சொல்லுங்கள்
இவைகளெல்லாம்
உயிர்கொல்லிகள் இல்லையா?
என்ன காரணத்துக்காக
வதை செய்தீர்கள்
இந்த உயிர்களை நீங்கள்?
முடியுமா உங்களால்
நீங்கள்
கொன்ற உயிர்களின்
உயிர்களை உயிர்ப்பிக்க?
ஆக்க முடியாத உங்களுக்கு
அழிக்கும் உரிமை யார்தந்தது?
உங்களால்
சாகடிக்கப்பட்ட
உயிரினங்களினது சாபங்களை
யார் பொறுப்பெடுப்பது?
அந்த பாவங்களுக்குரிய
தண்டனையை
யார் அனுபவிப்பது?
இப்பொழுது சொல்லுங்கள்
நீங்களா நரகத்தின் எதிரிகள்?
நீற்களா சொர்க்கத்தின் நண்பர்கள்?

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.