புதியவை

எங்கே போயிற்று ஆறு - பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்என்னுடைய    அப்பாவின்   கரம்பி   டித்தே
எங்களூரின்    ஆற்றினிலே   குளிப்ப  தற்குப்
பன்னிரண்டு    வயதினிலே    சென்ற    போது
பாதையெல்லாம்    ஒற்றையடி    தோப்புக்   குள்ளே
பொன்னாகப்    பூத்திருக்கும்   பூக்க   ளோடு
பொலிவாக    நின்றிருக்கும்   மரங்க   ளெல்லாம்
இன்பமுடன்   பறவைகள்தாம்    ஒலியெ    ழுப்பி
இன்னிசையில்    செவிகளினை    மயங்க   செய்யும் !

முன்பாண்ட   மன்னர்கள்    கட்டி   வைத்த
முகப்பிடிந்த    மண்டபத்தின்    பின்பு   றத்தில்
சென்னிதூக்கிப்    பார்க்குமாறு   உயர்ந்தி    ருக்கும்
செழும்ஆல   மரவிழுது   ஊஞ்ச    லாட
சின்னஞ்சிறு   சிறுவரெல்லாம்    கோவ    ணத்தில்
சிரித்தபடி     ஆடுகளை   மேய்த்துச்  செல்ல
மின்னுகின்ற    மீன்களாடக்    கரையு   டைக்க
மீறுகின்ற    அலைகளோடு   பாயும்   ஆறு !

கண்வியக்க    மனமினிக்கக்    கரண    மிட்டுக்
காலடித்து   நீந்தியதை    நினைத்துக்   கொண்டு
மண்விட்டு   ஐம்பதாண்டு   கடந்து    மீண்டும்
மகிழ்ச்சியுடன்    ஊர்பக்கம்    வந்த   போது
கண்ணிலன்று    பட்டதெல்லாம்   இருந்த   போதும்
கரைதொட்ட   நீர்மட்டும்   மனிதர்க்   குள்ளே
மண்மூடிப்    போய்விட்ட   மனிதம்   போல
மணலுமின்றிப்   போனதுவே   துளியு   மின்றி !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.