புதியவை

சாதிகள் இல்லா உலகம் - சி. அருள் ஜோசப் ராஜ்


சங்கங்கள் அமைத்தே  தங்கள்
 சாதிக்கே சாதிகள் இல்லா உலகம்
சாதிகளும் உள்ளதடி பாப்பாஇன்று
  சாதனைகள் பள்ளியிலே செய்தல் ன்னை
சாதியாலே இடமென்று  ஒதுக்கித் ள்ளி
  சாதனையை வீழ்திடுவார்  சட்டம் சொல்லி
வீதியிலே நிற்கின்றார் இதனால் ல்லோர்
  விடுதலைதான் பெற்றநாட்டில்ாதி யாலே
பாதியிலே படிப்பதனை விட்டு மாற்றுப்
  பாதையிலே  சென்றாரே இளைஞர்  ூட்டம்!

சாதியாலேகொள்கைகளை வகுத்தார்  நன்றே!
வீதியிலே தம்கொள்கை விளக்கக்  கூட்டம்
  விரைந்தே நல்விழாவுமே எடுத்தார் அன்றே!
ஆதியிலே இருந்தசாதி அடிமைப் பட்டு
  ஆண்டுபல ஆனபின்பும் குழயில் ஆழ்ந்து
நாதியின்றி  அழிந்ததென்று  அவரே சொல்லி
  நாடாளு மன்றத்தில் குரலே கொடுக்க


நமக்குமொரு உறுப்பினரே வேண்டும் என்று
  நல்லதொரு நாளிலே புதிய கட்சி
தமக்கென்று  தோற்றுவித்தார்மெல்ல மெல்ல
  தம்சாதி அரசியலை  விதைத்து வைத்தார்!
சமரசங்கள் பலவுமவர்  செய்து எங்கும்
  சந்திக்கும் இனத்தவரை  திரட்டி ஒன்றாய்
விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும் கவலை இன்றி
   விரைந்துவந்த தேர்தலிலே அவரும் நின்றார்!

நாட்டுநலன் மறந்தே போட்டி போட்டு
  நடத்திவைத்தார்  அடிதடிகள் வெட்டுக் குத்து
வீட்டிலுள்ள சொத்தையுமே செலவு செய்து
  வீரமுடன் சாதியாலே சண்டை செய்தார்
காட்டினிலே வாழுகின்ற விலங்கு போலே
   கண்காணா கடல் வாழும்  உயிர் கள்  போலே
எட்டு திக்கும்  காணாத  சாதிப் பேய்க்கே 
   எல்லோரும் ஒன்றாக ஒழிதல் சொல்வோம்

பாதிக்கப் படுவோரின் உயர்வு எண்ணி
 பள்ளி மாற்று சான்றிதழில்  மாணவர்க் கெல்லாம்
சாதிக்கு மாற்றாக இரத்த  வகை
  சத்தமின்றி மற்றுதற்கு  வகையே  செய்தால்
ஜோதிகண்ட  பக்க்தன்போல் ஒன்றயாய் மக்கள்
  ஜோடிக்கை கூப்பி நன்றி சொல்வார்
தேதி எண்ணி  காத்திருப்போம்நேசம் காத்து,
  தேச பிதா  சாதியொழிக்க   பிறப்பார் மீண்டும்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.