புதியவை

மங்கையர்-அஷ்பா அஷ்ரப் அலி

மண்ணில் உறங்கும் வளங்களிலே 
 மாண்புற பிறப்பது
பொன்னாகும் - நம் 
மங்கையர் தம்மவர் மனங்களிலே 
 மாறா திருப்பதும் பொன்னாகும் 


கண்ணியம் நிறைந்தே காலமெல்லாம் 
 கண்ணெதிர் கிடப்பதும் பொன்னாகும் - நட் 
புண்ணியம் நிறைந்தே பிறப்பதனால் 
 பெட்டகம் வாழ்வதும் பொன்னாகும் 


துணிமணி கோடியே இருந்தாலும் 
 அணிந்திட மிளிர்வது பொன்னாகும் - நல் 
அணிலம் ஆசைகள் அரும்புவிட 
 அரிவையர் கனவிலும் பொன்னாகும் 


கனிதரும் மரங்களில் அணில்அலையும் 
 வனிதையர் மனங்களில் பொன்அலையும் - இந்
நனினியில் வாழும் நலிவுற்றோர் 
 நாவினில் நடப்பதும் பொன்னாகும் 


மங்கள மென்றால் மனைகளிலே 
 மமதையில் கிடப்பதும் பொன்னாகும் - அது
அங்கம் கிடந்தே உறங்குவதால் 
 தங்கமென் ராறோ பெயரிட்டார் 


  

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.