புதியவை

ஒன்று + ஒன்று = ஒன்று-கவிஞர் அஸ்மின்


ஒன்றுமில்லாமல்
ஒன்றுமில்லை
ஒன்றுக்குள்
ஒன்றாவது இருக்கிறது.
ஒன்றோடு
ஒன்றைக்கூட்டி
ஒன்றோடு
ஒன்றைக் கழித்து
ஒன்றோடு
ஒன்றைப் பெருக்கினாலும்
ஒன்றேவரும்...
ஒன்றையொன்று பார்க்கும் போது
ஒன்று வரும்
ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும் போது
ஒன்றுவரும்
ஒன்றோடு ஒன்று கோர்க்கும் போது
ஒன்றுவரும்
ஒன்று தெரியுமா?
ஒன்றால்தானே
ஒன்றுவந்தது.
ஒன்றாய்
ஒன்றிருக்கிறது
ஒன்றில்
ஒன்றிருக்கிறது
ஒன்றோடு
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றிருக்கிறது....
ஒன்றை
ஒன்றுக்குள் வைத்து
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றைக் காட்டாது
ஒன்றென்றாலும்
ஒன்றை காட்டுவோம்...
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றைக் கூறாமலும்
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றோடு சேராமலும்
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றோடு மாறாமலும்
ஒன்றாய் வாழ
ஒன்றாவோம்.
ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும்
ஒன்றுவதால்தான்
ஒன்றுமிலாதிருக்கலாம்...
ஒன்றுக்கொன்று
ஒன்றாததால்தான்
ஒன்றுமிலாதிருக்கிறோம்
இனியாவது
ஒன்றுக்கு
ஒன்றுவந்தால்
ஒன்றாகிப் பார்ப்போம்
ஒவ்வொன்றுக்கும்
ஒவ்வொன்றிருப்பதுபோல்
ஒவ்வொன்றினுள்ளும்
ஒவ்வொன்றிருக்கிறது
ஒன்றுதானதையுணரும்..
ஒன்றிடம்
ஒன்றில்லாததனாலும்
ஒன்றுபோல்
ஒன்றிருப்பதனாலும்
ஒன்றைக்கண்டு
ஒன்றைவிட்டு
ஒன்றுக்காய்
ஒன்றாகினால்
ஒன்றுமிலாது போய்விடும்
நான் -ஒன்று
நீ -ஒன்று
நமக்குள் ஒன்றைத்தவிர
ஒன்றுமிருக்கக் கூடாது
வா...!
நீயும் நானும்
ஒன்றாவோம்
ஒன்றில் ஒன்றைவைத்து
ஒன்றை செய்வோம்
நமக்கு 'ஒன்று' போதும்..!!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.