புதியவை

கருவாய் என்னைச் சுமந்தாயே - சாரா (Sara Bass)

ன்னை உன்னை வணங்குகின்றேன் .
அன்னை உன்னை வணங்குவதில்
அகமும் முகமும் மலர்கின்றேன் .
என்னை ஈன்ற தாயன்றோ?
எதிலும் உனக்கு நிகருண்டோ ?
அன்பும் பண்பும் புகட்டினாய்
அன்னை உன்னை என்றும்நான்
மறவா நிலையை எனக்கருள
மன்றில் உன்னை வேண்டுகின்றேன் .
நன்றி பலநாள் கூறிடினும்
நயந்தே நானும் நடந்திடினும்
நேயம் கொண்டு எனைவளர்த்த
நேசந் தனக்கு ஈடாமோ ?
உந்தன் அன்பு கிட்டிடிலோ
உயரும் எந்தன் வாழ்வுமன்றோ ?
இமயம் கூட எட்டிவிடும் .
இயல்பும் எனக்கு வாய்த்துவிடும்.
உதிரந் தன்னை உணவாக்கி
உண்மை அன்பை உணர்வாக்கி
உதிரா வண்ணம் வளர்த்தென்னை
உலகம் அறிய செய்திட்டாய் .
உணர்வும் உயிரும் நீயாகி
உள்ளம் சேர அரவணைத்துப்
பலவாய் நெறிகள் போதித்து
பண்பாய் எனையும் வளர்த்தாயே .

கண்போல் என்னைக் காத்தாயே .
உன்னைப் போல யாருண்டு
உலகில் நீதான் கடவுளன்றோ ?
மண்ணில் பிறந்து மகவானேன் .
மாதா உன்னை மதித்திடுவேன் .
பண்ணில் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் .
பாதம் தன்னைத் தொழுதிடுவேன் .
அம்மா ' என்னும் சொல்லில்தான்
அகிலம் முழுதும் அடங்கிவிடும்
மகவாய் நானும் பிறப்பதற்கே
மகிமை பலவும் செய்தாயே .
உனக்காய்ச் சொல்லும் உன்னதங்கள்
உலகில் யார்க்கும் சொல்வதுண்டோ ?
கோவில் தெய்வம் நீயன்றோ ?
குடும்ப விளக்கும் நீயன்றோ ?
வாட விடாது எனைக்காத்த
வரமே நீதான் அன்னையன்றோ?
பாடிப் பாடிப் புகழ்ந்திடுவேன் .
பாத மலர்கள் வணங்கிடுவேன் .

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.