புதியவை

எதிர்(-) மறை (-) -மது மதி
எதிர் என்பதை எப்போதும்
முரண்பாடாகவே கருதுகிறோம்
எதிர்களே உண்மையில்
முரண்களைத் தீர்க்கின்றன

முடிவொன்றைக் காண
ஆரம்பிக்க வேண்டும்
முடிவின் எதிர்
ஆரம்பம் என்கிறோம்

விடிவொன்றைக் காண
இருட்ட வேண்டும்
விடியலுக்கு எதிர்

இருட்டு என்கிறோம்

அசுத்தங்கள் நீங்க
மண்ணால் கழுவுகிறோம்
மண் பட்டுவிட்டால்
அசுத்தம் என்று கழுவுகிறோம்

சேற்றுக்குள் சோறுபோட்டு
வெள்ளாமை செய்கிறோம்
சோற்றுக்குள் சேறு விழுந்தால்
இல்லாமல் செய்கிறோம்

ஐதரசன் எரிபொருள்
ஒக்சிஜன் எரிக்கும்பொருள்
இரண்டும் சேர்ந்த நீர்
அணைக்கும் பொருள்

எதிரிகள் சேர்வதால்
எதிர்ப்புகள் கூடுவதில்லை
உன்னை வலுப்படுத்தும்
உதிரிகள் அவை

நீ எதிர்க்கப்படுவதால் தான்
உன் கருத்து ஆதரிக்கப்படுகிறது
எதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும்
உன் கருத்துக்கான இலவச விளம்பரம்

எதிரியை நேசி என்பது
நண்பனாக்கு என்பதல்ல
அவன் எதிரியாக இருப்பதால்
நேசித்துவிடு என்பதே

உன்னைவிட உன்னைப்பற்றி
அறிந்தவன் தான் எதிரி
எதிரியை எதிரில் வைத்தால்
எப்போதும் உன்னைப் பார்க்கலாம்

எதிரியில் உன்னைக் கண்டால்
நீதான் அந்த எதிரி
உன்னை எதிர்ப்பவன் நீயென்றால்
யார்தான் உனக்கு எதிரி

எதிர் என்பதை ஒருபோதும்
முரணாகக் கருதாதே
எதிர்களே உண்மையில்
முரண்களுக்கான விடை

எதிர்மறையாக சிந்தித்தால்
விடை நேராகவே கிடைக்கும்
எதிருக்கு மறை என்பது
எப்போதும் நேர்தானே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.