புதியவை

வெறும்பா (blank verse) என்பது செந்தொடையாகக் குறிப்பிட்ட பாவகை/பாவினம் பயிலும் செய்யுள்.-ரமணி
யாப்பு என்பது கட்டும் நியதி.
யாத்தல் என்பது பிணித்தல், புனைதல்.
யாவெனும் வினையடிப் பிறந்தது யாப்பே. ... 1எழுத்தும் அசையும் சீரும் தளையும்
தொடுத்து அடிகளில் சேரக் கட்டிப்
பொருளினை விளக்கிச் செய்யுள் அமைக்க
உரிய இலக்கணம் யாப்பிலக் கணமாம். ... 2

செய்யுள் என்பது செய்யப் படுவது.
பத்தியும் பாட்டும் காவியம் உரையும்
செய்யுள் என்பதன் சிலநேர் சொல்லே. ... 3

கவிதை என்பது கவினுற விதைத்தல்.
பாட்டு என்பது பாடப் படுவது.
செய்யுளும் பாட்டும் கவிதை வடிவமே. ... 4

மலரும் கொழுந்தும் மருவித் தொடுத்த
மாலை போலச் சொற்கள் விரவி
சீர்படத் தொடுத்தது செய்யுள் எனலாம். ... 5

மாலையின் நுகர்ச்சி மணமே போலச்
செய்யுளின் நுகர்ச்சி பொருளே எனலாம்.
மாலையின் ஊடகம் நாரெனச் சொன்னால்
செய்யுளின் ஊடகம் ஓசை எனலாம். ... 6

யாக்கை என்பது நம்முடல், கட்டுடல்.
நம்முடல் நாமாம் நம்மனத் தாலே.
கவிதை யாப்பில் கருப்பொருள் மனமே. ... 7

கவிதையில் மனதைக் கலந்துரை யாட
கவிதையும் மனதைக் கவர்ந்துயிர் கொள்ள
செய்யுள் யாக்கையைக் செறிவுடன் செய்து
மாலையின் மணத்தை, மலர்களின் அழகை,
நாரின் ஓசையை, முழுவதும் துய்ப்போம். ... 8

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.