புதியவை

"ஒருகருதிருப் பயணம்"கவிதை (மீ.விசுவநாதன்)

\
                  
மலம்சூழ்ந்த பையருகில் மிதந்திருந்தேன் - ஒரு
மகராசி மடிதிறக்க மண்விழுந்தேன் !
பலம்கொண்ட மட்டும்நான் அழுதிருந்தேன் -அவள்
பாலூட்ட வாய்சிரித்துக் கண்வளர்ந்தேன் !       (1)

வருமுறவு கொஞ்சிடவே வரவிழைந்தேன் - அந்த
வாஞ்சையிலே கைகாலை உதைத்திருந்தேன் !
இருமலுடன் மலஜலத்தில் தவழ்ந்திருந்தேன் – தாய்
இதயத்தில் கமலமென மலர்ந்திருந்தேன் !       (2)


நடைபயின்று நடுவீட்டில் நான்களிப்பேன் - பலர்
நகைப்புடனே பார்த்திருக்கும் விழியாவேன் !
உடைபுதிதாய் அணிந்தணிந்து களைந்திடுவேன் -அப்பா
உச்சிமோந்து பார்க்கையிலே உயிர்பெருவேன் !     (3)

தெருப்புழுதி பீயெல்லாம் நான்புரள்வேன் -அந்த
விளையாட்டில் நட்புடனே நாள்மறப்பேன் !
உருவம்தான் உயர்ந்துவர அழகானேன் - ஒரு
ஊரூராய்ப் படிஏறிப் படிப்பறிந்தேன் !                                   (4)


பட்டகல்வி படித்தகல்வித் துணையோடு - ஒரு
பதவியிலும் அமர்ந்தேதான் பணிசெய்தேன் !
தொட்டவிழிப் பார்வைக்குள் சிக்கியதால் - ஒரு
தோகையுடன் காதல்வழிக்  கைபிடித்தேன் !       (5)


அன்பான இருகுழந்தை நான்கொண்டேன் - அவர்கள்
அறிவோடு விளங்கிவரத் தேனுண்டேன் !
என்போன போக்கிற்கு நானிருப்பேன் - என்ற
இயல்பான குணத்தாலே வாழ்கின்றேன் !                 (6)

பூவைப்போல் புதிதாயும் நானிருப்பேன் - பெரும்
புயலைபோல் சிலநேரம் தானிருப்பேன் !
தேவைக்குத் தேடுகின்ற விலங்கினம்போல் -சில
வேளைக்குச் சிறுமதியின் சொல்கேட்பேன் !          (7)

சிற்றின்பம் பேரின்பம் இரண்டிலுமே - என்
சிந்தனைகள் சென்றதனால் மெய்மறந்தேன் !
கற்றதுவும் பெற்றதுவும் காடுவரை - என்ற
கற்கண்டு அனுபவத்தில் மெய்யுணர்ந்தேன் !   (8)


சரியான நேரத்தில் குருபார்க்க - இந்தச்
சண்டாளன் மாறியதை நானறிவேன் !
சரிபோடா வாழ்வெல்லாம் இப்படித்தான் - என்ற
சத்தியத்தின் மனத்துள்ளே நானறிந்தேன் !            (9)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.