புதியவை

நிறை நோக்கிற்காய்.(கவிதை) பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க்.

நன்னோக்கு வீசுவதற்கு
கண்ணோக்கு எளிமையாக்கு
இன்னோக்கு முதலாக்கு
நின்னோக்கு புகழாக்கு.
 
கடும்நோக்கு கிருமி நோக்கு
சுடும் வாக்கு சுலபமாக்கு.
தொடும் வாக்கு மென்னோக்கு
கருணையாக்கு புனித நோக்கு.
 
செந்நாக்கு அண்ணாக்கு
வன்நாக்கு வறியதாக்கு
தன்நாக்கு குளிர்மையாக்கு
இந்நோக்கு முன்னோக்கு.
 
தனித்துவமாக்கு தகவாக்கு
மனிதநோக்கு மகாநோக்கு.
இனிதாக்கு இசைவாக்கு
குறைநோக்கு குனிவுக்கு.
 


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.