புதியவை

உதவிடுவாய்( கவிதை) -அனந்த்th

கட்டளைக் கலித்துறை-

வெள்ளை மனத்துடன் மேதினி தன்னில் விழுந்தபினர்
மெள்ள அதனுள் விடமென ஆசை விரிந்துலகம்
எள்ளும் வகையினில்  இன்றா கினன்யான் ஈச!உனை
உள்ள வழியொன்(று) உரைத்திடின் உய்வேன் உதவுவையே !


கொடுத்தாய் குறைஇலாத் தேகமும் வாழ்வும் கொடியனதைக்
கெடுத்தேன் எனினும் குணம்மிகு நல்லோர் குழுநடுவில்
விடுத்தாய் அதனையும் வீணடித் தேன்இனி மேலுமெனைத
தடுத்தாட் கொளவோர் வகைதெரி யாமல் தவித்தனையே !


பொய்யே துணையெனக் கொண்டவிப் பாவி புனிதனுனை
ஐயே! எனவே அழைத்திடும் அந்த அருகதையை
மெய்யாய் அடைய விளங்குபொன் அம்பல மேடையிலுன்
ஒய்யா ரநடத்  துளபொருள் செப்பி உதவுவையே.

..

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.