புதியவை

சிவசூரி.கவிதை
காருந்தும் ககனத்தில் கருத்துந்த புவனத்தில்
சீருந்தும் எண்ணத்தில் சிறப்புந்தும் படியுந்தும் ​
பேருந்தும் புகழுந்தும் பெம்மானின் அருளுந்த
வாருந்தும் மகிழுந்தும் வந்துந்தும் கவிதந்தவா!

வானுந்தும் விதமுன்றன் மதியுந்தும் கவிசிந்தும்
தேனுந்தும் திறனுந்தும் தேசுந்தும் சிறகுந்தும்
கானுந்தும் அழகுந்தும் காண்போரின் நெஞ்சில்வான்
மீனுந்தும் முகில்தந்த துகிலுந்தான் வந்துந்துமே.

ஒளியுந்தும் நிழலுந்தும் உருவங்கள் வந்துந்தும் 
களியுந்தும் கவியுந்தும் கவினுந்தும் மலருந்தும்
அளியுந்தும் ஒலியுந்தும் அருந்தமிழின் பரிசுந்தும்
வளமுந்தும் மணமுந்தும் மனமுந்தும் முந்தும்தானே.

ஒயிலுந்தும் மின்னுந்தும் ரயிலுந்தும் கதிருந்தும்
வெயிலுந்தும் நீருந்தும் மேகத்தின் நிழலுந்தும்
கயலுந்தும் கன்னியரின் நினைவுந்தும் கவிரமணி
மயலுந்தும் எண்ணத்தில் வண்ணத்தின் எழிலுந்துமே.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.