புதியவை

முதல் பரிசு பெற்ற கவிதை மாமதுரை கவிஞர் பேரவை சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச்சொல்லே – அதில் சொருகலாமா பிறச்சொல்லை என்ற தலைப்பில் மாநிலஅளவில் நடத்திய கவிதைப் போட்டியில் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் அவர்களின் கவிதை முதற் பரிசு பெற்றது. 06 – 12 – 2015 அன்று மதுரையில் நடந்த விழாவில் மன்றத் தலைவர் கவிஞர் வீரபாண்டித் தென்னவன் அவர்களும் மன்றச் செயலாளர் குறுங்கவிதை மன்னன் கவிஞர் இரவி அவர்களும் கவிபாரதி விருதளித்துப் பாராட்டிச் சிறப்பு செய்தனர்.


சொல்லில்  உயர்வு  தமிழ்ச்சொல்லே – அதில்
---சொருகலாமா   பிறச்சொல்லை
பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

காலையிலே   எழுந்தவுடன்   பல்து   லக்கக்
            ---கனிவாகப்   பிரஷ்பண்ணி ;   தண்ணீ    ராலே
கோலமுகம்   கழுவபேஷ்வாஷ்   பண்ணி
            ---கொண்டதேநீர்   டீபண்ணி    அருந்து   கின்றோம் !

வேலைக்குச்   செலும்முன்னே    முகம்ம    ழிக்க
            ---ஷேவ்பண்ணி    டிரஸ்பண்ணி    டிபனைப்   பண்ணி
ஓலையிலே   சங்கத்தில்    ஓங்கி    ருந்த
            ---ஒண்டமிழைப்    பண்ணிமொழி    செய்தோம்   இன்று !

வாருங்கள்   எனஅன்பாய்    அழைப்ப   தற்கு
            ---வம்மின்னாம்    தமிழிருக்கக்    கம்மின்    என்போம்
சேருகின்ற    நட்பாலே    நண்ப   னானால்
            --செப்புகின்றோம்   தமிழ்விடுத்துப்    பிரண்டாம்   என்றே !

பாருக்குள்   மூத்ததாகத்    தனித்தி    யங்கிப்
            ---பலமொழிகள்    பெற்றெடுத்த    தாயோ   இன்று
பேருக்குத்    தமிழரென்றே    இருப்ப   தாலே
            ---பெருமையுடன்    இருந்ததமிழ்    தாழ்ந்த   திங்கே !

மறைமலையாம்    அடிகளொடு    பாவா   ணர்தாம்
            ---மணிப்ப்ரவாள    கலப்பகற்றித்    தந்த   போல
கறைநீக்கத்    தமிங்கிலராம்    வேடம்    விட்டுக்
            ---காத்திடுவோம்    தன்மானத்    தமிழ   ராக !


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.