புதியவை

ஆயுட் காப்பகம் அளித்த மாயம் (நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா) - ரமணிஆயுட் காப்பின் அலுவல கமன்று
மாயம் செய்த மாட மாளிகை!
மவுன்ட் சாலையில் மவுன மாக
நவிலும் சென்னை நாகரி கம்புகழ்!
சிதம்பரம் செட்டியார் சீருடன் எழுப்பிய
விதத்தில் இன்றும் வீறுடன் விளங்குமே! .

பத்துபை சாவில் பத்துடன் நான்கு
வித்தக நெடுக்கில் விரியும் மாடிகள்
மின்னுந் துமூலம் மேலே சென்று
சின்னஞ் சிறுசுகள் சிட்டு விழிகளை
மொட்டை மாடியில் மொட்டாய் விரித்தே
தட்டையாய் நின்றோம் தந்தைதா யுடனே

மூட்டைப் பூச்சியை மொய்க்கும் எறும்புக்
கூட்டம் மனிதர் கொளும்பே ருந்துகள்!
மலர்வண் டுகளாம் மகிழுந் துகள்பல!
சிலையாய் நிற்கும் சிறுகட் டடங்கள்!
சின்னப் பூக்களாய்த் திரியும் ஆண்பெண்!
இன்றும் என்னுள் இயங்கும் மாயமே! No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.