புதியவை

புத்தாண்டு வாழ்த்து - இலந்தை சு இராமசாமி
இரண்டா யிரத்துப் பதினா றினிதாய் இறங்கிவரத்
திரண்டோ டியதற் கெமது  வரவேற் பளித்திடுவோம்
உருண்டோ டுகிற புவிவாழ் வதனில் ஒருதனியாய்
வருநாள் அனைத்தும் திருநாள் எனவே வளர்ந்திடுக!

காலம் கணிக்கும் வரலாற் றினிலே கருதரிய
சீலம் மிகுந்த திருவாண் டெனவே சிறந்தபுகழ்
ஞாலம் உரைக்க உயிர்கள் எலாமும் நலமுணர
சூலம் எடுத்த  சுடரால் வளர்க , துலங்குகவே!

கலிவிருத்தம்

காலம் கணிக்கும் வரலாற் றினிலே
சீலம் மிகுந்த திருவாண் டெனவே
ஞாலம் உரைக்க, உயிர்கள் எலாமும்
சூலம் எடுத்த  சுடரால் வளர்க! ,

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.