புதியவை

எழுந்து வா - குடத்தனையூரான் சிவாதுணிவை மனதில் நிறுத்து-வரும்
துன்பத்தை வியர்வை கொண்டு துரத்து
கனவுகள் மட்டும் காண்பதை விடுத்து-உன்
பயணம் தொடரு ஒரு இலட்சியம் எடுத்து

அச்சத்தை எல்லாம் சுத்தமாக விலக்கு
எளிதாய் புலப்படும் உன் இலக்கு
கைகள் கொண்டே தடைகளை உடைத்து
தண்டு கால்களை புதுச்சரித்திரம் படைத்து

பணிந்து நட உன்னை படைத்தோரின் மகிமை
அறிந்து நட உலகை ஆண்டோரின் திறமை
தூண்டிவிடு கொஞ்சம் புயங்களுக்கு வலிமை
தொட்டிடலாம் வானையும் அதுவும் எளிமை

எதுவந்தாலும் எட்டிப்பிடி இலக்கை-சோர்ந்தவனை
தட்டிக்கொடுக்கட்டும் உன் வலக்கை
உன்னையே உருக்கி உயிர் கொடு கொண்ட கலைக்கு
இமயமும் தலைசாய்க்கும் ஒருநாள் உன் தலைக்கு...

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.