புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு உலகம் தழுவிய மாபெரும் டிசம்பர் மாத கவிதை போட்டியில் பங்கு பற்றி இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்று "கவித்தீபம் " பட்டமும்,சான்றிதழும்" பெருகின்றார் ஞா.நிறோஷ்
தடாக வாழ்த்துக் கோவை!

திங்களது தோறும் திறமாய்க் கவிதைகள்
மங்காப் புகழுடன் மாண்புற - எங்கள்
தடாகமது செய்கின்ற தண்டமிழ்ச் சேவை
விடாமலே போற்று வியந்து!
(நேரிசை வெண்பா)

கவினுறு கலைகள் வளர்த்திடு தடாகம்
~கவியினிற் போற்றவும் தடையோ
புவியினில் இல்லை புகல்வனே உண்மை
~புதுமைகள் படைத்திடும் நன்று
செவியது மினிக்கச் சிறப்புறு விருது
~சீர்மிகு தமிழின் தொண்டு
நவில்வனே யாவும் நாவுமி னிக்கும்
~நலமென வாழுமென் தமிழே!
(எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

உலகம் முழுதும் உயர்வு
பலவும் சொல்லிப் பாடும்
நிலவும் உண்மை நேர்மை
கலகம் இல்லை காணீர்
(வஞ்சி விருத்தம்)

வாழி தடாகம் நலமாகவிந் நாடு போற்ற
வாழி தடாகம் வளமாகவிப் பூமி தன்னில்
வாழி தடாகம் திறமாகவுஞ் சேவை செய்து
வாழி தடாகம் வரமாகவிப் பாவ லர்க்கே!
(கலித்துறை)

வேறு

நற்றமிழ்ச் சேவை நலமே செய்திடும்
கற்றவ்ர் போற்றும் கவினுறு தடாகம்
உலகம் முழுதும் உவக்கும் கவிதைகள்
பலவும் தேடியே பணிகளும் புரியும்
வித்தகர் தமக்கு விருதும் அளித்து
இத்தரை மீதினில் ஏற்றமுஞ் சேர்க்கும்
தண்டமிழ்ச் சேவை தடாகமுஞ் செய்தலால்
பண்புறு வாழ்த்துப் பாடிடல் சிறப்பே!
(நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா)

: ஞா.நிறோஷ்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.