புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு உலகம் தழுவிய மாபெரும் டிசம்பர் மாத கவிதை போட்டியில் பங்கு பற்றி மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்று "கவின்கலை" பட்டமும்,சான்றிதழும்" பெருகின்றார்- -கவிஞர். ஆவடி ஆதித்யா


-தடாகம்
=======
மண்ணில் மறைந்திருக்கும் நீரதனை
மறைவாய் உறிஞ்சிடும் வேர்போல
தன்னில் ஔிந்திருக்கும் பாவலரை
தரணிக்குக் காட்டியது தடாகமன்றோ!
எண்ணில் எழுத்தில் எழுதிட முடியுமா
பண்ணில் விளைந்த பாவதனை
விண்ணில் உலவும் தேவதைகள்
மண்ணில் உறைவது தடாகமன்றோ?
செருப்புக்கு தகுந்தார்போல் காலைவெட்டும்
செய்கையை இதுவரை செய்ததில்லை
விருப்புக்கு கவிபுனைய விட்டுவிட்டு
விருதுகள் தந்தாரும் மகிழ்ந்ததில்லை
நெருப்புக்கு தமிழ்மொழியை தந்திடுவார்முன்
தடுத்திடும் தாதியாக தடாகமன்றோ
விருட்டென்று இணையத்தில் குதித்துள்ளே
எம்மொழிக்கு ஏற்றம்பெற வைத்ததின்று!
சங்கத்தமிழ் காலம் தங்கத்தமிழ்
செய்தது கண்டோம்
சங்கம் மருவிய காலத்திலும்
மங்காத்தமிழ் நூல்கண்டோம்
மங்கிய இடைக்காலமும் மறுமலர்ச்சிக்காலமும்
பக்தி தமிழ்க்கண்டோம்
சங்கார நவீனத்தமிழ் இலக்கியம்போலின்று
(எங்கள்) தடாகத்தமிழென்று தரணி பரணிபாடுமே!

-கவிஞர். ஆவடி ஆதித்யா

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.