புதியவை

சங்கே முழங்கு..வ-க-பரமநாதன்...
ஊரெலாம் கேடு செய்தே
..... உண்மையைப் புதைத்து வைத்துப்
பேரெலாம் தெருவில் ஒட்டிப்
..... பித்தராய் அலைய விட்டுச்
சீரெழில் வாழ்வ ழிக்கும்
.....தீயவர் ஆட்டம் ஓயச்
சேரடா படையி லென்று
..... தினம்தினம் முழங்கு சங்கே.

பணமெனும் பேயிற் காகப்
..... பண்பினை விலைக்கு விற்கும்
குணத்தவர் கொட்டம் தன்னைக்
..... கொன்றிடச் சட்டம் போட்டு
உணவினை உழவர் ஈய்ந்தும்
.....உயிர்விடும் அவலம் போக்கி
வணங்கிட வாரீ ரென்று
.....வந்துசங் கேமு ழங்கு.

செழிப்புறு மொழியாம் எங்கள்
.....செந்தமிழ் உலகில் நாளை
அழியுமென உரைப்போர் வாயை
.....அடைத்திட வழிச மைத்து
எழிலுறு வாழ்வ ளிக்க
.....ஏற்றமொ டுழைத்தா லிங்கு
இழிநிலை மாயு மென்றே
.....எழுந்துசங் கேமு ழங்கு!


அறுசீர் விருத்தம் ...(விளம்-மா-தேமா)No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.