புதியவை

குதிகரிணித்துறை-இலந்தை

                                                     குதிகரிணித்துறை
                                               (மா புளிமா புளிமாங்கனி தேமா தேமா
ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம்.  நடுவிலுள்ள  சீர் குன்றுபோல் அமைந்து குதிப்பதால் .இப்பெயர். . இடுப்பை வளைத்து நடமாட ஏற்ற பாடல்.  ஒருகோடு அதை ஒட்டிக் கவிழ்த்து   வைத்த அரைவட்டம்     பிறகு ஒரு கோடு  இதுதான் இதன் சித்திரம்

நன்று புகலும் நலமேதிகழ் நட்பு நாட்டி
வென்று நலமும் விரிமாசெயல் நன்று  கூடும்
குன்று புரையும் குவிமாவுளம் கொள்ள வேண்டும்  
ஒன்றி நிதமும் உயர் மா மனம் உண்மை ஞானம்.

இந்தச் செயலும் இதமோவெனின் என்ன சொல்வார்
எந்தச் செயலும் எவர்க்காகவும்எண்ணி டாமல்
முந்திப் புரிதல் முறையேயிலைமுற்று நட்பும்
சிந்தித் திடுதல் சிறிதாயினும் சிக்க லில்லை

யாரே சொலினும் அதுமேற்கொளும் முந்தி அஃதை
நேரே அலசி நிறைவேற்றிடின் என்ன நேரும்
சீராஇலையா தெரிந்தே பினர் செய்ய வேண்டும்
ஓரா விதமே உணர்வூறிய செய்கை ஊறே!


இலந்தை

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.