புதியவை

பகவத்கீதை புலவர் இரா, இராமமூர்த்தி

                      பகவத்கீதை  புலவர் இரா, இராமமூர்த்தி 

பகவத்கீ  தையின்   பதினெட்டுப்  பாகமும் 
மிகவிரைந்  தென்னுள்  விளங்க - முகத்தில் 
இருகோடு கொண்ட  எழிலானை உள்ளம்  
உருகித்  துதித்தேன்  உவந்து!                              1.

நீநினைப்ப  தெல்லாம்  நிகழுமா? நின்னினைப்பில் 
வீண்கருத்தே  மேவி   வெளித்தோன்றி - காணும் 
பிரச்சினை  உன்னையே பின்னிப்  பிணங்கும் 
சிரைத்திட்டால்  போமோ  சிகை!                         2.


சரியான   நல்லறிவு  சாத்திய   மானால் 
அரிக்கும் கவலை அகலும்! - புரிந்த 
பொழுதில் புரியாமை  புரியப் புரிய 
பழுது  விலகும்  பயன்!                                           3.

பயன்பல நல்கிப்  பழவினை போக்கி
நயமாம் வளர்ச்சியை  நல்கும்! - சுயநலம் 
இல்லா நிலையை எளிதாய்  அடையும்
நல்வாழ்வே  மீளும் நலம்!                                      4.

நடவடிக்கை  யாவுமே  நாதன்  அருளை 
உடனளிக்கும்  வண்ணம் ஒழுங்கின் - தடத்தில் 
நிகழின் பெருவாழ்வு  நிச்சயம் நேரும்!
புகழ்வீர்  இறைதாள்   புணர்ந்து!                               5.

நானென்னும்   ஆணவம்  நசியும்   படிநடப்பாய்!
வானத்துச்  சோகம் மண்ணிலே - தானாக 
வந்தடைந்த   தேபோல் மகிழ்வில்  திளைத்திடுவாய்!
அந்தமில்  லின்பம்  மது!                                             6.

வானகம் பற்றும் வழிதனைக்  கற்றும் ,
ஊனகம்  நீக்கிய  யோகந்தான் -  ஈனும் 
முறையை  அறிந்தும் தியானம்  முயல்தல் 
இறையை  இணைவித்  திடும்!                                  7.

எவ்வெவ்   வழியில்  இறையுடன் ஒன்றும் 
அவ்வவ்  வழியில்  அலைவோர்க்கே, - செவ்வி 
தருபவன்  கண்ணன்!  இதுவே சரியாக 
வரும்மெய்  அறிவாம்  வழி!                                       8.

ஆக்கமும்  அறிவும்  உரமும்  அவனையே 
நோக்கும்  பயிற்சியின்  நுட்பமாய்த் - தேக்கி 
வெளிவிட்  டடக்கும்  பிராணாயா  மத்தால் 
ஒளிவிட்  டவனுள்  ஒடுங்கு!                                      9.


பழையோனை   நுண்ணிய  பண்பனை  என்றும் 
அழியானைத்  தேடும் அறிவால் - - விழைகின்ற 
ஆத்ம   தரிசனம்  கண்டாரே   அப்பர 
மாத்மா  அடிசேரு  வார்!                                               10.

கேட்டல்  தெளிதல்  சிந்தித்தல்   சேர்தலிவை 
தேட்டம்  மிகுத்தாரின் தேவையாம் - நாட்டம் 
உடையாரின் செய்கைகள்  எல்லாம் எனையே 
அடையும்! இதுவே அறிவு!                                             11.

கடவுள்  அருளின் கனபரி  மாணத்தை 
அடவு பிடித்தறிய  லாமோ? - படவரவின் 
மேலாடும்  பாதச்  சிறப்பினைப்  பாம்பறிந்தால் 
வாலில்   வணக்கம்  வரும்!                                            12முப்பரி   மாணமும்  தாண்டிய  மூலமே!
எப்படி  நின்னை  அறிவேன்  நான்?- தப்பிலா 
வித்தாய்  இடையாய்  கடையாம்எல்  லாமேநான்! 
அத்தனைக்  குள்ளும் அ(றி)ரி!                                           13.
 
முப்பத்து  முக்கோடி  தேவரும்  தானாகி 
தப்பில்லா  மல்எல்லாம் தானாகி - எப்போதும் 
எங்கும் நிறைகாட்சி  ஈசனே  காட்டினான்; 
அங்கே விஜயற்  கவன்!                                                     14


நம்பிக்கை  யோடே  மனத்திருத்தி  நாடோறும்
பம்பும்  சகுணமும் நிர்குணமும் - கும்பிட்டே 
நல்ல  தியானம் பழகுவோர்  காண்பார்,
எல்லாமாம்  என்னை இவண்!                                           15.


எல்லாம்  இறையருளே என்றறிந்து கொண்டிட்டால் 
எல்லாம்  நலமாய்ந்தவிடும் - வெல்லும் 
இறைவனே  எங்கும் இருப்பதால் அங்கங்கே 
நிறைவேறும் நந்தம்  நினைப்பு!                                         16.

மானுடக்   கடமைகள்  தம்மை  மிகமதித்தே 
நானே  மிகநற்  செயல்களை - ஆன 
வரைசெய்த  லாலே  வரும்பரி  சாக 
விரையுமே  நீசெய்  வினை!                                               17.


நற்செயல்  செய்யும் உரிமையை  நாமே 
பெற்றிடின்  அதுமிகப்  பேராற்றல்  - முற்றும் 
இறைவன்  அருளே  அதற்கடை  யாளம்! 
குறைவின்றி   நீயதைக்  கூடு!                                            18.


உடன்விரைந்  திடுவாய்!   உனக்கெது  மூலம்? 
அடைந்திடல்   எளிதோ , அதனை ? -  இடைவிடா
துன்னுள் முயன்றே உயர்பிர  மத்தினைத்  
துன்னுக!  அ.:.தே  துணை!                                                  19.


முயற்சி  பெரிதெனின்  முற்றுவித்  ததனை 
அயற்சியே இல்லார்க்  கருளும் - இயற்கைப் 
பரம்பொரு  ளதனைப் பதினெண் பாட்டால் 
வரம்பெறச்  செய்தேன்  மகிழ்ந்து!                                      20.  

 புலவர் இராமமூர்த்தி   பீனிக்ஸ் நகரிலிருந்து )

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.