புதியவை

நேரிசை வெண்பாக்கள் வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி

நேரிசை வெண்பாக்கள் வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி  

கங்கைத் தலையனே கங்கா தரனே!வெண்
சங்குக் குழையனே ! சங்கரனே ! - மங்கை
உடலனே ! கண்ட விடலனே ! வாவா
உடமெனக்கு வந்திங் குதவு !

அரவுக் கழுத்தனே ! அம்புலி தன்னைத்
தரித்த சடையனே ! தண்ணென் - றிருக்கின்ற
கையிலை வாழும் ஒயிலாள் கணவனே !
மையிலைக் கோவே மகிழ் !

பஞ்சாட் சரமுடை அஞ்சாக் கடவுளே !
எஞ்சாண் வுடலை எடுத்தருள்வாய் ! - விஞ்சா
அமுதனே ! ஈசா ! தமிழனே ! நேசா !
கமழ்நீறு நெற்றியிட்டோம் காண் !

நந்திக் கரசனே ! தொந்திக் கடவுளின்
தந்தையே ! தாயே ! தயாபரா ! - கந்தனைப்
பெற்ற சடையனே ! நெற்றி விழியனே
இற்றைக் கருளை இசை !

பிரதோஷ மிந்நாள் பிறதோஷம் மாயச்
சரணத்தின் கோஷம் செபித்தோம் ! - அரனே !
ஒன்றா யிரண்டா யொழுங்கிசைக்க லாற்றோமே !
கன்றாய் எமைநினைத்துக் கா !No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.