புதியவை

ஆனந்தம் - ( எம் ஜெயராமசர்மா .மெல்பேண் .அவுஸ்திரேலியா )

                            
          
                            ( எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )
                            
                                ஆனந்தம் !

                               அழகானபெண் பார்க்க
                             அனைவருக்கும் ஆனந்தம்
                             அடுக்குமாடி தனதாக்க
                             அப்படியோர் ஆனந்தம்
                              நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிடின்
                              நித்தமுமே ஆனந்தம்
                             ஆனந்தம் தனையடைய                 
                            அனைவருமே துடிக்கின்றார் !

                             ஆனந்தம் எனநினைக்கும்
                             அத்தனையும் வந்தாலும்
                             அப்போதும் எவர்மனமும்
                              ஆனந்தப் படுவதில்லை
                              அடையாத பலவற்றை
                              அடையவில்லை எனுமேக்கம்
                              ஆனந்த வழியினிலே
                              அஸ்த்திரமாய் வந்துநிற்கும் !

                              வீடுபல வாங்கிடுவார்
                              விதம்விதமாய் உடுத்திடுவார்
                              ஆடுமாடு பண்ணையெல்லாம்
                              அவர்சொத்து ஆகிநிற்கும்
                              கார்காராய்க் குவித்திடுவார்
                              காணிபல வாங்கிடுவார்
                              கணக்கின்றி வங்கிகளில்
                              காசையெல்லாம் போட்டிடுவார் !


                              அரசியலும் செய்திடுவார்
                              அறிஞர்சபை ஏறிடுவார்
                               அதிகாரம் அத்தனையும்
                               அவரெடுத்துக் கொண்டிடுவார்
                               என்றாலும் அவர்மனத்தில்
                               ஏக்கமே நிறைந்திருக்கும்
                                ஆனந்தம் என்பதங்கே
                               அடியோடு மறைந்திருக்கும் !

                               போதுமென்ற மனமிருந்தால்
                                பூத்துவிடும் ஆனந்தம்
                                பொருள்வந்து குவிவதிலே
                                பூத்துவிடா ஆனந்தம்
                                ஆனந்தம் தனைத்தேடி
                                அலைந்தோடிப் போகாதீர்
                                அகமளவில் நிறைவுகொளல்
                                அதுவன்றோ ஆனந்தம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.