புதியவை

சிரம்தாழ்த்தி வணங்குவமே ! ( எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்த்திரேலியா )

                                               சிரம்தாழ்த்தி வணங்குவமே !
    

                        ( எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்த்திரேலியா )

              
                அழகுதமிழ்   பண்பாட்டையெலாம்
                அகிலமெங்கும்  எடுத்தேகி
                பொலுவுபெறச்  செய்தமையால்
                புகழ்பூத்தார்  உலகமெலாம்
                நிகழ்காலம்  வாழும்நாம்
                நினைத்துமே  பார்க்கவொணா
                நீண்டதூது சென்றாரே 
                நிமிர்ந்து    நிற்கும்நாயகமாய்

                மறைக்கல்வி  கற்றாலும்
                மறக்கவில்லை  தமிழ்தன்னை
                பொறுப்புடனே பணிசெய்தார் 
               புகழ்சேர்த்தார் தமிழினுக்கு
                துறவறத்தில் இருந்தாலும்
                துணிவாக தூதுசென்றார்
               எமதருமைத் தமிழுக்காய் 
                எங்கள்   தனிநாயகமாய்

              ஆங்கிலத்தில்  படித்தாலும்
              அருந்தமிழை அரவணைத்தார்
              பாங்காக தமிழ்மொழியை
              படித்தனரே பலகாலம்
             தூங்காது     சேவைசெய்தார்
              துடிப்புடனே  செயற்பட்டார்
              நீங்காத  புகழ்பெற்றார்
              நீழ்புவியில்  நாயகமாய்

               பட்டங்கள்  பலபெற்றார்
               பாரெல்லாம் பயணமானார்
               இட்டமுடன் தமிழ்ப்பணியை
               ஏற்றனரே எம்அடிகள்
               திட்டமிட்டுப் பணிசெய்தார்
               தீராத காதலுடன்
               எத்திக்கும் தமிழ்த்தூதாய் 
               இயங்கினரே  நாயகமாய்

               தமிழுயர மாநாடு
               தரணியெலாம் நடத்தினரே
               தமிழ்மொழியை உலகமெலாம் 
               தானுயர்த்தி      நின்றாரே 
               தமதுயிரின் மேலாக 
               தமிழ்மொழியை எண்ணியதால்
               தரணியிலே அவர்நாளும்
               தனிநாயகம் ஆகினரே 

              கரம்பனிலே பிறந்தஅவர்
              காலமெலாம் தமிழ்வளர்த்தார்
              உரங்கொண்டு  செயற்பட்டார்
              உள்ளமதில் தமிழ்பற்றால்
              பலமொழிகள் கற்றாலும் 
              பாரெல்லாம் தமிழ்மொழியை
              தரமுயர்த்தி நின்றமையால் 
              சிரம்தாழ்த்தி வணங்குவமே !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.