புதியவை

உதவிடலாம் - எம்.ஜெயராமசர்மா

 
  


  பார்வையை இழந்தவர்கள்
  
பலபேர்கள் இருக்கின்றார்
  
பார்வையுடன் இருப்பவர்நாம்
  
பலவழியில் உதவிடலாம் !

  
கல்விதனைக் காணாமல்
  
கணக்கற்றோர் நாட்டிலுள்ளார்
  
கற்றுநிற்கும் நாமவர்க்கு
  
கற்பதற்கு உதவிடலாம் !

  
அன்னைதந்தை தெரியாது
  
அலமந்து நிற்பார்க்கு
  
ஆதரவுக் கரங்கொடுத்து
  
அரவணைத்து உதவிடலாம் !

  
ஓலைக் குடிசைதனில்
  
ஒழுக்குவீட்டில் வாழ்பவர்க்கு
  
ஒழுங்கான வாழ்வுவர
  
உள்ளத்தால் உதவிடலாம் !

  
நீர்கூடக் கிடைக்காமல்
  
நிம்மதியைத் தொலைத்துநிற்கும்
  
ஊரெல்லாம் தனையெண்ணி
  
உணர்வோடு உதவிடலாம் !
மருத்துவ வசதியின்றி
மனம்நொந்து நிற்பார்க்கு
மருத்துவத்தைத் தெரிந்தவர்கள்
மனதார உதவிடலாம் !
ஏமாற்றிப் பிழைப்பவரின்
இடருக்குள் புகுந்தவர்கள்
இன்னலின்றி வெளியில்வர
இயன்றவரை உதவிடலாம் !
மூடத்தனம் என்னும்
மூட்டைக்குள் இருப்பவர்கள்
முன்னேறி வருவதற்கு
முயற்சியுடன் உதவிடலாம் !
அன்புதனைக் காணாமல்
அநேகரிங்கு இருக்கின்றார்
அவரிடத்து நாம்சென்று
அன்புகாட்டி உதவிடலாம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.