புதியவை

ஊக்க சக்தி - (மீ.விசுவநாதன்)

ஊக்க சக்தி
                                         (மீ.விசுவநாதன்)

    
தென்பொதிகை மலைத்தொடரில் தெரியும் அந்த
தெய்வீக அழகினிலே சொக்கிப் போவேன் !
முன்பார்த்த இடங்கள்தான் என்ற போதும்
     முகம்சுளிக்கத் தோன்றாது முன்னே நிற்பேன் !
சின்னதானப் பறவையெனப் பறந்து அங்கே
    சிலநொடிகள் தவமிருந்து மறந்து போவேன் !
முன்னதானப் பிறப்பெல்லாம் முன்னே வந்து
    முகம்தடவி முத்தமிட மகிழ்ந்தி ருப்பேன் !

பிறப்பென்றும் இறப்பென்றும் இருந்த போதும்
    பெரியதொரு கவலைகளில் கரைய மாட்டேன்
சிறப்பெல்லாம் இயற்கைவளக் கொடைதான் என்னும்
   சிந்தனையில் இருக்கின்ற பயிற்சி பெற்றேன் !
அறத்தொடு வாழுகின்ற விலங்கு பார்த்து
    அதனிடந்தான் அன்பினையே கற்று வந்தேன் !
புறத்தோடு காணுகின்ற பொலிவைப் பார்த்து
   போய்விழுந்து துன்பத்தில் சிக்க மாட்டேன் !

சித்தர்கள் இன்றுமிங்கே இருக்கி றார்கள்
   சிருங்கேரி பீடம்கூட இதில்தா னுண்டு !
பித்தரெனத் திரிகின்ற பேர்க(ள்) உண்டு !
   பேசாம(ல்) இருக்கின்ற முக்த ருண்டு !
புத்தினிலே இருக்கின்ற பாம்பைப் போல
    பொழுதெல்லாம் குகையிருக்கும் யோகி கூட
சத்தியமாய் வாழ்கின்ற பொதிகை தன்னை
   தப்பாது நினைப்பதுவே தர்மம் என்பேன்.

பெருகிவரும் அருவியெனக் கவிதை பொங்க
   பிள்ளையென இருக்கையிலே பாப நாச
அருவியிலே குளித்தபடி வேண்டிக் கொள்வேன் !
    அடுத்தகணம் வாய்முணுத்தே தன்னை மறப்பேன்
உருவிவிழும் வான்மழையாய் உள்ளே மெல்ல  
    ஒளிமிகுந்த வார்த்தைகளால் கவிதை கேட்பேன் !
கருவியிவன் மூலமாக அந்தக் கலைஞன்
   கடகடெனச் சொல்வதாக நம்பு கின்றேன் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.