புதியவை

வெறுத்துவிடல் முறையாமோ - எம்ஜெயராமசர்மாகறுப்பென்றால் வெறுக்கின்றார்
காறியும் உமிழ்கின்றார்
கறுத்தநிறம் கொண்டோரை
வெறித்தனாமாய் தாக்குகிறார்
நிலத்திலுள்ள கறுப்பரெல்லாம்
நிமிர்ந்துநிற்கும் நிலைபார்த்து
வெறுத்தவரே வியக்கின்றார்
விருப்பமின்றிப் பார்க்கின்றார் !

காந்தியைக் கறுப்பரென்று
காலாலே மிதித்தார்கள்
கருணையின்றி அவர்வாழ்வில்
கஷ்டம்பல கொடுத்தார்கள்
சாந்திதனை வேண்டியவர்
சாப்பிடவே மறுத்ததனால்
கறுப்பரெனப் பார்த்தவரே
கதிகலங்கி போனார்கள்  !

கறுப்பினத்தை விலங்கெனவே
கண்டுநின்ற கூட்டத்தார்
கனவுகாணா வகையினிலே
கறுப்பரே தலைமையானார்
வெறுத்தொதுக்கி நின்றவினம்
பொறுத்தொதுங்கி போகாமல்
வீரமுடன் எழுந்ததனால்
வெற்றிகொண்டே  நிற்கிறதே !

 வான்கறுக்கா நின்றுவிடின்
 மழைவருதல் இல்லையன்றோ
 இரவுவரவில்லை என்றால்
 பகலுக்கே அர்த்தமுண்டோ
 கறுப்புநிற ரத்தமதை
 கண்டுவிடல் சாத்தியமா
 கறுப்பதனை வெறுப்பதற்குக்
 காரணம்தான் விளங்கவில்லை !

  கறுப்பதனை வெறுப்போர்கள்
  கறுப்புமுடி வருவதற்கு
  காசுபல செலவழித்து
  காணுகிறார் இன்பமதில்
  கறுப்புடுப்புப் போடுகிறார்
  கறுப்புக்கார் வாங்குகிறார்
  கறுப்புநிறப் பொருள்வாங்கி
   காணுகிறார் மனமகிழ்வை  !

   வெள்ளைநிற முள்ளவரே
   வெள்ளைமுடி வெறுக்கின்றார்
   விதம்விதமாய் சாயத்தை
   விலைகொடுத்தே வாங்குகிறார்
   அள்ளியள்ளி அதைப்பூசி
   ஆனந்தம் காணுகிறார்
   அவர்வெறுத்த கறுப்புதனை
   அவரேற்றே  மகிழுகிறார் !

    வெள்ளையினக் கூட்டத்தை
    வென்றுநின்ற மாமனிதர்
    நெல்சனாம் மண்டேலா
    நெஞ்சுரத்தைப் பார்த்துவிட்டு
    கறுப்புநிற ரோஜாவாய்
    கருத்தினிலே கொண்டதனால்
    பொறுப்புமிகு பதவிபெற்றார்
    கறுப்புநிறப் பெருமகனும் !

    வெள்ளைநிற முடையோரின்
     விருப்பமெலாம் மாறிடினும்
     வெள்ளையரை விரட்டிவிட்டோர்
     வேறுருவம் கொண்டுவிட்டார்
     கள்ளமனம் அவரிடத்தில்
     மெள்ளவுருக் கொண்டதனால்
     கறுப்புதனை அவருமிப்போ
     வெறுப்புடனே நோக்குகிறார் !

    வெள்ளையாய் பிள்ளைபெற
    விதம்விதமாய் உண்ணுகிறார்
    வெள்ளையாய் பெண்தேடி
    விரைந்தோடி அலைகின்றார்
    உள்ளமதை வெள்ளையாய்
    உருவாக்க மறுக்கின்றார்
    கள்ளமனம் எல்லாமே
    கறுப்பாக இருக்கிறதே !

     சாமியிருக்கும் கருவறையும்
     சரியான கறுப்புத்தான்
     சாமிசிலை அத்தனையும்
     சரியான கறுப்புத்தான்
     தாயினது கருவறையும்
     சரியான கறுப்புத்தான்
     கறுப்பதனை குறையெனவே
     வெறுத்துவிடல் முறையாமோ !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.