புதியவை

இன்று நான் மின்சார இரயிலில் சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு பார்வையற்றவரிடம் பேச நேர்ந்தது. அவர் என்னிடம் சொன்ன செய்திகளை அப்படியே பாடலாக்குகிறேன் !வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி

ன்று நான் மின்சார இரயிலில் சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு பார்வையற்றவரிடம் பேச நேர்ந்தது. அவர் என்னிடம் சொன்ன செய்திகளை அப்படியே பாடலாக்குகிறேன் !வித்தக                                                                         இளங்கவி விவேக்பாரதி 


பலபலவாய் அழகுண்டே என்முன்னாலே - ஆனால்
   பார்த்திடத்தான் முடியவில்லை இங்கென்னாலே
உலகிதனைப் பார்த்திடாது நான்போனாலும் - பார்க்கும்
   உலகோரை வாழ்த்துகின்றேன் என்னிசையாலே !

எண்ணம்போல் மேகமெல்லாம் மாறுதென்கிறார் - அடடே
   ஏழுவண்ணம் வானின்மீது சேருதென்கிறார் !
வண்ணமெல்லாம் நான்காண வாய்ப்பதில்லையே - ஊரின்
   வஞ்சமெல்லாம் என்னையொன்றும் ஏய்ப்பதில்லையே !

ஆற்றழகை நான்கண்டு களித்ததில்லையே - அதுவும்
   அசிங்கமான தெண்ணிநெஞ்சம் சுளித்ததில்லையே !
காற்றினிலே மாசிருக்காம் பார்த்ததில்லையே - என்னைக்
   கவருமெந்த உருவும்வந்து ஈர்த்ததில்லையே !

கண்ணெதிரே தீதைநான் கண்டதில்லையே - அதனைக்
   கண்டாலும் காணான்போல் சென்றதில்லையே !
கண்ணிலாத காரணத்தால் என்றன்வாழ்விலே - நேரும்
   கஷ்டமெல்லாம் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லையே !

நம்பியெனைக் கைப்பிடித்து வண்டியேற்றுவார் - அங்கே
   நான்விற்கும் பொருள்வாங்கி மனிதம்காட்டுவார் !
தம்பீயுன் கண்ணாலேநீ மனிதனாகிறாய் - அதனைத்
   தானத்திற் கெழுதிவைப்பாய் அமரனாகுவாய் !

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.