புதியவை

என்றுமே வணங்கி நிற்போம் - எம். ஜெயராமசர்மா

                                    
                      

                       அப்பாவின் தோழேறி
                       அவர்மார்பில் உதைத்துநிதம்
                        துப்பிநாம் நின்றாலும்
                        சுகமுடனே அதையேற்பார்
                        நித்திரையில் எமையணைத்து
                        நீங்காமல் அவர்படுப்பார்
                        நினைத்துநாம் பார்த்துவிடின்
                        நெக்குருகி நிற்போமே !

                         தோழேறி  நின்றநாம்
                         தோழளவு வளர்ந்தபின்பும்
                         தன்தோழில் எமைத்தாங்கும்
                         தருமசீலர் அப்பாவே
                         எம்குறையைத் தம்குறையாய்
                         ஏற்றுநின்று காக்குமவர்
                         என்றுமெங்கள் நெஞ்சினிலே
                         இறைவனென இருக்கின்றார் !

                        புழுதிதனில் புரண்டாலும்
                        புன்முறுவல் காட்டிடுவார்
                        அழுதுநாம் பார்த்துவிடின்
                        அவருருகிப் போய்விடுவார்
                        தெருவதனில் சண்டைசெய்தால்
                        திருந்துதற்கு வழிகாண்பார்
                         ஒருபொழுதும் சினங்காட்டா
                         உத்தமராம் எங்களப்பா !

                        அப்பாவின் கைபட்டால்
                        அனைத்துமே துலங்கிவிடும்
                        அவர்கையைப்  பற்றியதால்
                        அகமகிழ வாழுகின்றோம்
                        அளவறிந்து வாழுவென்று
                         அவருரைத்து நின்றதனால்
                         அமைதியுடன் வாழுகிறோம்
                         அப்பாவை அகத்திருத்தி !

                        அன்புதந்த அப்பாவை
                        அறமுரைத்த அப்பாவை
                        அறிவுடையார் அருகணைய
                        அழைத்துச்சென்ற அப்பாவை 
                         ஆருமற்ற அனாதையென
                         அகமதிலே விட்டுவிடின்
                         ஆண்டவனே எமைப்பாரார்
                          அடைந்திடுவோம் நரகமதை !

                       உலகமெலாம் அப்பாவை
                       உயர்த்திநிற்கும் தினமாக
                       உவகையுடன் கொண்டாடி
                       ஊர்வலமும் செய்திடுவோம்
                       நித்தமே எமைநினைத்து
                       அத்தனையும் ஈந்தளித்த
                       சொத்தான அப்பாவை 
                       சுமையென்றல் முறையாமோ 
                       எத்தனையே இடர்தாங்கி
                       எமைஉயர்த்தி விட்டவரை
                       இல்லத்தில் நாம்வைத்துப்
                       என்றுமே வணங்கிநிற்போம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.