புதியவை

அகிம்சை - கவியருவி கு. நா. கவின்முருகு

                                           


யார்சொல்வார் யார்காப்பார் என்றே நாளும்
...    யாவர்க்கும் வன்முறைகள் செய்த நம்மில்
பார்கொள்ளும் வன்கொடுமை இல்லா நிலையில்
...    பரணியாள அமைதிசேர வேண்டும் இங்கு
கார்பொழியும் மழைபோலே எங்கும் தங்க
...    கற்றிடவே அகிம்சையையும் கல்வி யாக
தார்மீக கடமையாகும் என்றும் இதுவும் 
...    தவறாது அகிம்சைதனை காக்க நிற்க

வாய்மூடி நலம்காண நாமும் விழைய
...    வாய்மையென்றும் வெல்லுமெங்கும் எண்ணி முடிய
தாய்நினைய ஏளனமோ சேயைக் கண்டால்
...    தளராத மனத்திடையே சொல்ல நாமும்
வாய்மையது வீழ்வதில்லை என்றும் எங்கும்
...    வந்தனையும் செய்வார்கள் யாரோ நம்மில்
மாய்ந்திடினும் மறவாமல் காக்க வேண்டும்
...    மனிதருக்குள் அகிம்சையென்றும் நிற்கும் உயிராய்போராட்டம் எல்லாமும் விட்டுத் தேடி
...    பெற்றனரே சுதந்திரத்தை இன்றை நமக்கு
வேராட்டம் கண்டதுவே அன்ற வர்க்கு
...     வெள்ளையரை அகிம்சையாலே வென்று வீழ்த்தி
ஏராட்டம் உழுதிந்த மண்ணை காத்து
...    எந்தாயின் விலங்கொடித்த பேரும் எல்லாம்
பாராட்ட அகிம்சைகாந்தி என்பர் என்றும்
...    பார்போற்றும் தந்தையாகி இன்றும் நமக்கு

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.