புதியவை

தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி -பாவலர் கருமலைத்மிழாழன்

தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி -பாவலர் கருமலைத்மிழாழன்
தலைப்பு -முற்றுப் புள்ளி -பாவலர் கருமலைத்மிழாழன்

இல்லாத சாதிகளை இருப்ப தாக
இயற்கையான பிறப்புக்குப் பெயர்கள் சூட்டி
எல்லைகளைத் தமக்குள்ளே வகுத்துக் கொண்டு
ஏற்றதாழ்வைக் கற்பித்தே ஏய்க்கின் றார்கள்
கல்லாரும் கற்றாரும் கைகள் கோர்த்துக்
காதலித்த உயிர்களினைப் பறிக்கின் றார்கள்
பொல்லாஇக் கயமைக்கு முற்றுப் புள்ளி
போட்டுசாதி இல்லையென்றே சட்டம் செய்வோம் !

அறிவியலின் முன்னேற்றம் என்றே சொல்லி
அழகான இயற்கையினை அழிக்கின் றார்கள்
பொறியியலை வளர்ப்பதற்கு விளைநி லத்தைப்
பொட்டலாக்கி மலைகாட்டை அழிக்கின் றார்கள்
குறிவைத்து மாசாக்கிச் சுற்றுச் சூழல்
குலையவைத்து நோய்களினைப் பரப்பு கின்றார்
வெறிகொண்டிக் கயமைக்கு முற்றுப் புள்ளி
வைத்தியற்கை காத்துவாழ்வைச் செழிக்கச் செய்வோம் !

வாக்குகளைப் பெற்றாட்சி வரித்துக் கொண்டோர்
வாய்க்கரிசி மக்களுக்குப் போடு கின்றார்
நோக்கமெல்லாம் இலஞ்சமென்றே அலுவ லர்கள்
நொந்துமக்கள் கதறிடவே வதைக்கின் றார்கள்
தூக்குதரும் நீதிபதி நிதியைப் பெற்றுத்
துணையாகிக் குற்றங்கள் வளர்க்கின் றார்கள்
தாக்கியிந்தக் கயமைக்கு முற்றுப் புள்ளி
தந்துநீதி நேர்மையினை நிலைக்கச் செய்வோம் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.