புதியவை

வாகீச கலாநிதி கி.வா.ஜ. வாழ்த்து!புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி

ஆவலாய் முன்வந்  தமர்ந்திடும் சுவைஞர்தாம்
     யாராய்  இருந்து  விடினும்
 அவர்பெரும்  புலவரோ அறியாத சிறுவரோ
       அன்பாக  முன்னெ ழுந்தே
சேவலங்  கொடியோனின்  சீர்த்திப்பு  ராணங்கள்
    சீதைகேள்  வன்கவி  தைகள்
 திருக்குறள் ,சங்கநூல்   பாரதம்  திருப்புகழ்
       தேசகவி பாரதி  புகழ்
மேவிடும்  செந்தமிழ்  மேகமாய்ச்  சொல்மழை
    வீசிடும்  அமுத நிலையம்!
 வித்தகக்  கற்பனை  முத்துக்கள்  பாட்டினில்
      விளைத்திடும்  ஞானக்  கடல்!

  கி.வா.ஜ  என்றநம்   கலைமகள்  நாதனின்
      கீர்த்தியைச்  சேவல்  கூவக்
   கிண்ணாரங்   காட்டியே  விண்ணேறுங்  குரலுடன்
       கிளர்ச்சியோ  டகவு  மயிலே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.