புதியவை

உன்னுள் நீ -கவியருவி சாமி. சுரேஷ். சென்னை,இந்தியா.ஆதிகா லமாந்தர்த் தோலை
ஆழமாய் சற்றே கீறின்
பாதிமேல் மிருக செந்நீர்
பாய்வதைப் பார்க்க லாமே!
மீதியில் முடிந்து போகும்
மீளவி யலாவாழ்(வு) தந்த
சேதியு மென்ன வென்று
சிந்தனை செய்த துண்டா?
மாக்களைக் காட்டில் நாமும்
மனத்திலே வளர்ச்சி பெற்றே
பூக்களில் மதுவைச் சேர்க்கும்
புண்ணிய தொழிலைப் போன்று
தேக்கிய வாழ்வு தன்னில்
தேனென நன்மைச் சேர
ஆக்கிட உழைப்பை நாளும்
அளித்திட வேண்டி தானே!
புறவழிப் பயணம் செய்து
புண்ணிய மூர்த்தி தன்னை
திறமொடு கண்டார் ஆரும்
திறந்தவோர் புவியி லில்லை
அறமொடு நின்றால் கூட
அறிவது கடினம் என்பர்
மறத்தினால் தேடித் தேடி
மாய்ந்தவர் கோடிக் கோடி.
உலகினி லுள்ள தெல்லாம்
உன்னிட முள்ளே உண்டு
அலகினைப் போல எங்கும்
அலைந்திட வேண்டாம் என்றும்
பலகலைத் தெரிந்தால் கூட
பயனிலை பயனே இல்லை
மலரென மனத்துள் கூம்பி
மகிழ்வினை அறிவாய் தம்பி!.
ஆக்கமு மழிவும் நாமே
அறிந்திட தெளியும் புத்தி
வாக்கினில் வாய்மை செய்து
வாழ்ந்திட நலமே சேரும்
போக்கிடம் ஏது மின்றி
புண்பட நேர்ந்திட் டாலும்
காக்கிட தெய்வ முண்டு
கண்டுகொள் உன்னுள் நீயே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.