புதியவை

திணையொழுக்கம் போற்றிக் காத்தார்பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

காந்தியண்ணல் அகிம்சைவழி புரட்சி தன்னைக்
கண்முன்னே மெரினாவில் கண்டோ மின்று
சாந்திவழி தனில்நடந்தே ஆங்கி லேயன்
சரித்திரத்தை முடித்திட்ட தன்மை போல
ஏந்திநம்மின் வீரவிளை யாட்டை ; சங்கம்
ஏற்றஏறு தழுவலினை மீட்டெ டுக்க
நீந்திவிளை யாடுகின்ற கடற்க ரையில்
நிறைந்திட்டார் மணலைப்போல் இளைஞ ரெல்லாம் !
அழைப்புதனை யார்விடுத்தார் ! தில்லி யாட்சி
அலட்சியத்தைக் கண்டிக்க ; தமிழர் தம்மைப்
பிழையென்றே ஒதுக்குகின்ற ஏள னத்தைப்
பீட்டாவால் வந்திட்ட தடையை நீக்க
அழையாமல் சேர்ந்திட்டார் மாண வர்தாம்
ஆர்த்தெழுந்த தன்மான உணர்வு நெஞ்சில்
தழைத்தோங்க இளைஞர்கள் ஆண்கள் பெண்கள்
தரையெல்லாம் தலைகளாகக் குவிந்தார் தானாய் !
சென்னையிலே மட்டுமன்றித் தமிழ கத்தின்
செப்புமெட்டுத் திசையெல்லாம் சேர்ந்தார் ஒன்றாய்
பன்னாட்டு ஊடகங்கள் படமாய்க் காட்டப்
பாரெல்லாம் புதுமையென வியந்து போற்ற
முன்புவந்த வாடிவாசல் வழியில் காளை
முறையாக வரச்சட்டம் அரசி யற்ற
நன்றாகத் தமிழ்ர்தாம் தலைநி மிர்ந்தார்
நறுமுல்லை திணையொழுக்கம் போற்றிக் காத்தார் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.