புதியவை

ஒருகணம்நாம் சிந்திப்போம்எம். ஜெயராமசர்மாமெல்பேண்அவுஸ்திரேலியா )


 
பரந்திருக்கும் கடலதனை
பலருக்கும் உவமிப்பர்
பட்டம்பல பெற்றவரை
பதவியிலே உயர்ந்தவரை
பெட்டிநிறை பணம்கொண்டார்
அத்தனபேர் தனையுலகில்
கடலெனவே பெயர்சூட்டிக்
 களிப்புடனே அழைத்திடுவர் !

 உவமிக்கும் உவமானம்
 உயர்வினையே தரவேண்டும்
 உவர்நிறைந்த கடலதனை
 உவமித்தல் உகந்ததன்றோ
 உவர்நிறைந்த கடலதனை
 உவமானம் ஆக்கிவிடின்
  உயர்வென்று கருதுவதில்
  ஒருகுறைவு வருமன்றோ !

  
தந்தாலும் பலவளத்தை
  தாகமதைத் தீர்க்காத
  கடலதனை உவமித்தல்
  கற்பனைக்கே பொருத்தமில்லை
  பசுமைதனைத் தருவதற்கும்
  பயிர்வளர்ச்சி யடைவதற்கும்
  ஒருபொழுதும் உதவாமல்
   இருக்குதன்றோ உவர்கடலும் !

 மேலிருக்கும் மேகமது
 கீழிருக்கும் கடல்தன்னுள்
 ஆதவனின் உதவியுடன்
 ஆவியென நீரெடுத்து
 பூமிதனைக் குளிர்விக்க
 பொழிகின்ற மழையெனவே
 மாறிவிட்டால் பின்னால்த்தான்
 மற்றவர்க்கு உதவுதது !

 பட்டம்பல பெற்றவர்கள்
 பண்புநிலை உயர்வதில்லை
 பணம்கொண்ட பலபேர்கள்
 குணம்கூட மாறமாட்டார்
 உவர்கொண்ட கடல்போல
 உளமெல்லாம் உயிர்ப்பின்றி
 அவர்வாழும் நிலையினைநாம்
 அகிலத்தில் காணுகிறோம் !

 கருணைக் கடலென
 கடவுளைக் கூறுகிறோம்
 கற்பனைக் கடலென்று
 கவிஞர்தமை அழைக்கின்றோம் 
 பரந்திருக்கும் காரணத்தால்
 பெருவாழம் கொண்டதனால்
 கடலெனவே கருதிநின்று
 உலகிலுள்ளோர் அழைக்கின்றார் !

ஆழத்தை நோக்கிடினும்
அகலத்தை நோக்கிடினும்
 மாக்கடலின் உவர்தன்மை
 மாறிவிட மாட்டாது
 உவர்தன்மை கொண்டகடல்
  உயர்வுக்குப் பொருத்தமன்று
 உள்ளமதில் அதையெண்ணி
ஒருகணம்நாம் சிந்திப்போம் !

மேலிருக்கும் மேகம்தான்
கீழ்கடலை பயன்படுத்தும்
மேலான பணிதன்னை
மேதினியில் செய்கிறது
 மேலான குணமுடையார்
வெளிவந்து நின்றுவிடின்
 கீழான குணமெல்லாம் 
 கிறுகிறுத்து ஓடிவிடும் !     

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.