புதியவை

குவிந்துநிற்கும் வாழ்வினிலே ! ( எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )
        கொஞ்சி மகிழ்வதற்கு 
            குழந்தைகள் இல்லாமல்
       கெஞ்சிநின்று நோன்பிருந்து
           கேட்டுநிற்போம் கடவுளிடம்
       நெஞ்சறிந்த கருணைக்கடல்
            நிறையவே கொடுத்துவிட்டால்
       வெஞ்சொல்லால் கடவுளையே
             வெடுக்கென்று திட்டிநிற்போம் !

       பஞ்சமுடன் இருக்கையிலே
           பலகுழந்தை அளித்துநின்றால்
      அஞ்சாமல் ஆண்டவனை
           அர்ச்சித்தே நின்றிடுவோம் 
      கொஞ்சமேனும் இரக்கமின்றி
           கொடுத்துவிட்டார் கடவுளென
        கெஞ்சிநின்ற பலபேரும்
              கேள்விகேட்பார் கடவுளையே !

        பணம்படைத்த பலபேரைப்
            பார்ப்பதற்குப் பிள்ளையில்லை
       பிள்ளைதனைப் பார்ப்பதற்குப்
           பணமில்லார் பலபேர்கள்
       உலகத்தின் விந்தைதனை
           உற்றுநோக்கிப் பார்க்கையிலே
       படைத்தவனின் நோக்கமதை
            விளக்குவார் யாருளரோ !

          என்னதான் நிறைந்திருந்தும் 
             பேர்சொல்ல ஒருபிள்ளை
        இல்லையெனும் நிலைவந்தால்
            இன்பமங்கே மறைந்துவிடும்
        வறுமையொடு இருந்தாலும்
               வாசலிலே பிள்ளைவந்து
        மழலைமொழி பேசிவிடின்
               வாழ்வங்கே விடிந்துவிடும் !

       குழலோசை யாழோசை
             கொடுத்துவிடும்  இன்பத்திலும்
       குழந்தையது ஓசையது 
             கொடுத்துவிடும் பேரின்பம் 
      அதனாலே குழந்தையினை
            ஆண்டவனோ டொப்பித்து
      அனைவரும் அனைத்துநின்று
           ஆனந்தம் பெறுகின்றோம் !

       இல்லறத்தின் பேறாக
           எமக்கின்பம் எதுவென்றால்
      நம்குழந்தை எமைப்பார்த்து
           நாலுவார்த்தை பேசுவதே
      பேசுகின்ற மழலையது
          பெரும்பேறு எனநினைத்து
      பேருவகை கொண்டுவிட்டால்
          பேரின்பம் பெருக்கெடுக்கும் !

    குழந்தையில்லா வீட்டினிலே
        குதூகலம் மறைந்துவிடும்
   குழந்தையது சிரித்துவிட்டால்
        குதூகலமே நிறைந்துவிடும்
   குழந்தைகளைத் தெய்வமாய்
        கொண்டாடி மகிழ்ந்திடுவோம்
    குவலயத்தின் இன்பமெலாம்
        குவிந்துநிற்கும் வாழ்வினிலே !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.