புதியவை

தடாகத் தாமரை கே.என். இராமகிருஷ்ணன்கவிஞர் ராம்க்ருஷ்தலைப்பு :- நன்றியுணர்வு

காலத்தில் கிட்டிய கடுகளவு உதவியும்
காலகாலத்திற்கு நினைவில் வைத்தல் நன்று
கோலம் மாறினும் கொள்கை மாறினும்கூட
ஞாலமிருக்கும்வரை நன்றி மறவாமை நன்று

செய்ந்நன்றி கொன்றார்க்கு உய்வில்லை என்ற
மெய்வழி காட்டும் வள்ளுவர் வாக்கு போற்றி
உய்யும் வழியில் நன்றியுணர்வு காட்டுவோம்
பொய்யும் புரட்டும் நீக்கி புனர்வாழ்வு வாழ்வோம்

பசிக்கு உணவளித்தால் சிறுநாய்கூட வாலாட்டும்
புசிக்கும் உணவுக்கு நன்றியுணர்வில் மேல்தாவும்
நசித்து நலிந்த தொழிலுக்குக் கடனுதவிய நல்லாரை
வசித்து முடியும்வரை மறக்காத மனிதர்களுண்டு

தாழ்ச்சியுற்ற நேரத்தில் தாங்கிப் பிடித்தவரை
வாழ்வு வந்த நேரம் தேடிப் பிடித்து நன்றி சொல்வர்
ஆழ்ந்த அன்பில் அரவணைத்த அன்பாளரை
சூழ்ந்த துன்பத்திலும் நன்றியால் துதித்திடுவர்

துன்பம் துரத்தும் நேரத்தில் செய்த உதவியினை
இன்பம் இனிக்கும் நேரத்தில் நன்றியால் நினை
நன்றென நினைக்கும் நற்செயல்களின் உதவி
நன்றியுணர்வில் நனைந்து போற்றுதல் வேண்டுமே,

கே.என். இராமகிருஷ்ணன்க(விஞர் ராம்க்ருஷ்)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.