புதியவை

எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு விழா மக்கள் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் (கவிதை)பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்காலத்தை   வென்றென்றும்   நிலைத்து   நிற்கும்
காவியமாம்  எம்ஜிஆர்எனும்  மூன்றெ  ழுத்து
ஞாலத்து   மக்கள்தம்   நெஞ்சி   லெல்லாம்
ஞாபகமாய்க்  குடியிருக்கும்   அன்பின்  சொத்து
கோலத்தில்  நடிகராகப்  புரட்சி   செய்து
கோலோச்சித்   தலைவராக   உயர்ந்த   வித்து
பாலத்தை   மக்களுடன்   போட்டுக்  கொண்டு
பாசத்தில்  முதல்வரான   பண்பின்   முத்து !

யாராளும்   வீழ்த்தவொண்ணா   தலைவ   ராக
யாராளும்  வீழ்த்தவொண்ணா   முதல்வ   ராக
ஊராண்ட   உத்தமர்தாம் !   தமிழர்   தம்மின்
உயிரோடும்   உணர்வோடும்   கலந்த  வர்தாம்
சீராளன்   இவர்நின்றால்   பொதுக்கூட்  டந்தான்
சீரடியை   எடுத்துவைத்தால்   ஊர்வ   லந்தான்
பேராளன்   இவருக்கு   மட்டு   மிந்த
பெருமையெல்லாம் !    இல்லைவேறு   யார்க்கு  மிங்கே !

அரிதரிது   மானிடராய்ப்   பிறத்த  லென்றார்
அதனினும்கூன்   குருடின்றிப்   பிறத்த  லிங்கே
அரிதென்றார் !   அதனினுமே   அரிதாம்   என்றார்
அழகாக  எம்.ஜி.ஆர்போல்  பிறத்த  லென்றார்
அரிதென்றார்   அதனினுமே   அவரைப்  போல
அள்ளியள்ளிக்   கொடுக்கின்ற  மனித  நேயம்
பெரிதாக   உள்ளவர்கள் !   அவ்வை   சொல்லின்
பெருமைக்குக்   காட்டிவர்போல்  உள்ளோ  ரரிதே ! ( 1 )

சீர்திருத்தப்   புரட்சிகளைச்   செய்த  தாலே
சிறப்பாக   நல்புரட்சித்   தலைவ  ரென்றார்
ஊர்மக்கள்   மீதன்பு   செய்த   தாலே
உயர்வாக   மக்கள்தம்   திலக  மென்றார்
யார்வந்து   கேட்டபோதும்   கொடுத்த   தாலே
யாவருமே  பொன்மனத்துச்   செம்ம  லென்றார்
வேர்பலாபோல்  அனைவருக்கும்   இனித்த  தாலே
வெல்லுமென்றன்   இதயக்கனி   என்றார்   அண்ணா !   

தான்நடித்த   பாத்திரத்தின்   தன்மை   போன்றே
தன்னுடைய   வாழ்வெல்லாம்   நடந்த   மேலோன்
தான்உழைத்துப்   பெற்றசெல்வம்   ஊருக்   கென்றே
தன்னிரண்டு   கைகளாலும்   அள்ளித்   தந்தோன்
தான்ஆட்சி   தனிலமர்ந்தால்  ஏழை   யர்கள்
தம்துயரோ  தீருமென்றே   தீர்த்து  வைத்தோன்
வான்மழையாய்   செய்ததர்மம்   தலையைக்  காக்கும்
வார்த்தையினை   வாழ்வினிலே  காண  வைத்தோன் !


கடையேழு   வள்ளலெனும்    சொல்லை   மாற்றிக்
காணுமெட்டாய்   திகழ்ந்திட்டார்   கருணை   யாலே
நடைபோட்டார்   நடிப்பினிலே   நடித்த   தைப்போல்
நாள்வாழ்வில்  கடைபிடித்தார் !  அதனால்   மக்கள்
படைகொண்டார் !   அதிகாரம்   இல்லா  போதும்
பாசத்தால்   தமிழினத்தை   அடிமை  கொண்டார்
குடையாகச்   செங்கோலைப்  பிடித்து   மக்கள்
குடியாட்சி   செய்ததாலே  குடிக்குள்   வாழ்ந்தார் !நடிகரினைக்  கூத்தாடி    என்று   சொல்லி
நாட்டோர்கள்   இழிவுசெய்த    போக்கை   மாற்றி
நடிகரினை   மதித்தவரைப்    போற்று   கின்ற
நல்லதொரு     மாற்றத்தைச்    செய்த    மேலோன் !
நடிப்புவேறு    வாழ்க்கைவேறு    என்றே   பல்லோர்
நடிப்புதனைத்    தொழிலாகச்    செய்த    போது
நடித்தபடி   வாழ்க்கையிலும்    நடந்து    காட்டி
நாட்டிற்குக்    காட்டாக   திகழ்ந்த    நல்லோன் !    

திரைதன்னில்   புகைபிடித்தல்    குடித்தல்    என்ற
தீச்செயலை    ஒருபோதும்    ஏற்றி   டாமல்
திரைப்படங்கள்    மக்களுக்கு   வழியைக்   காட்டி
திருத்துகின்ற    சாதனமாய்ச்   செய்த   செம்மல் !
திரைப்படத்தில்    நல்லவனாய்   நடித்த   தைப்போல்
தினம்வாழ்வில்   கடைபிடித்தே    வாழ்ந்த   பண்போன்
திரைப்படத்தில்   தான்சொன்ன    கருத்தை   யெல்லாம்
திறமையான   முதல்வராக    செய்த    வல்லோன் !

செங்கதிரே  அவர்நிறத்திற்   குவமை   யாகும்
செம்முழைப்பே   அவர்கற்ற   கல்வி   யாகும்
தங்கிருந்த   வறுமையினை   இளமை   தொட்டுத்
தகர்ப்பதிலே  முன்நின்று   வெற்றி   கண்டார்
எங்கிருந்தோ   வந்துதவி  கேட்டோர்க்  கெல்லாம்
எடுத்தெடுத்தே   இருகைகளால்  அளித்த   தாலே
மங்காத   கொடைநெஞ்சாய்   மக்கள்  நெஞ்சில் !
மகத்தான   தலைவராக   இன்றும்   உள்ளார்   

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.