புதியவை

என்னதவம் செய்தோம்(கவிதை)பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்என்னதவம் செய்தோமோ என்றே பெற்றோர்
ஏக்கமுடன் வருந்துமாறு வாழ்ந்தி டாமல்
என்னதவம் செய்ததனால் இவனைப் பெற்றோம்
எனப்போற்றி மகிழுமாறு வாழ வேண்டும்
கன்னலினைச் சக்கையாகப் பிழிந்த போதும்
கசக்காமல் இனிப்பதுபோல் இனிக்க வேண்டும்
இன்னல்கள் பலவந்து தாக்கும் போதும்
இடிந்திடாமல் எதிர்நின்று வெல்ல வேண்டும் !

நாட்டினையும் மொழியினையும் உயர்த்து கின்ற
நற்செயல்கள் பார்த்துநாளும் செய்ய வேண்டும்
கேட்டினையும் கயமையையும் எதிர்த்து நின்று
கேள்விகேட்டு நடவாமல் தடுக்க வேண்டும்
கூட்டணியாய் ஆட்சியாளர் கொள்ளை யிட்டுக்
குவிப்பதற்கு விட்டிடாமல் விரட்ட வேண்டும்
ஏட்டளவில் இல்லாமல் அரசுத் திட்டம்
எல்லோர்க்கும் கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும் !

நீதியினை நேர்மையினைக் கடைபி டித்து
நியாயத்தின் வழியினிலே நடக்க வேண்டும்
ஊதிபகை வளர்க்காமல் அன்பு தன்னில்
ஊரெல்லாம் உறவென்றே அணைக்க வேண்டும்
சாதிக்கும் குறிக்கோளில் முயற்சி யோடு
சாதனைகள் படைத்துபுகழ் குவிக்க வேண்டும்
ஓதியுன்னைக் கற்குமாறு எடுத்துக் காட்டாய்
ஒளிர்கதிராய் பிறர்க்குதவி ஒளிர வேண்டும் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.