புதியவை

உலகம் போற்ற வாழ்கிறார் ! கவிதை ( எம் . ஜெயராமசர்மா .மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )
                  கத்தியின்றி ரத்தமின்றி 
                        யுத்தமொன்று நடத்திய 
                   உத்தமராம் காந்திமகான்
                        உயர்வுபெற்று நிற்கிறார் 
                   சத்தியத்தை மனதிலேற்றி
                          சாதனைகள் செய்திட்ட
                   உத்தமராம் காந்திமகான்
                         உலகம்போற்ற வாழ்கிறார் !

                 உணவைமாற்றி உடையைமாற்றி 
                      உள்ளமதை உறுதியாய் 
                 தெளிவையூட்டி சிறப்பைக்காட்டி
                        சிந்தனையை ஊட்டினார்
                  அழிவில்லாத வழியைக்காட்டி
                         அன்புகருணை பேசியே
                  அகிலவுலகும் போற்றும்வண்ணம்
                          அண்ணல்காந்தி வாழ்கிறார் ! 

               உண்ணாநோன்பை உலகம்வியக்க 
                     உத்தமரும் காட்டினார் 
               மண்ணின்மாண்பை வியந்துநின்று 
                    மகான்காந்தி போற்றினார் 
               தன்னைபெற்ற தாயைக்காந்தி
                       தலைவணங்கி நின்றிட்டார்
                தரணிபோற்றும் மனிதராக 
                        காந்தியின்று வாழ்கிறார் !

            அடக்குமுறை வெள்ளையரை
                  அஹிம்சையாலே வென்றிட்டார்
            அன்புகொண்டு காந்திமகான்
                    அனைவரையும் அணைத்திட்டார் 
            அரக்ககுணம் காந்திமுன்பு 
                    அழிந்தொழுந்து போனதால்
            அண்ணல்காந்தி உலகமெங்கும்
                   அன்புருவாய் வாழ்கிறார் ! 

            சாந்தி   சமாதானம்காண
                காந்திமகான் உழைத்திட்டார்
           சக்தியெலாம் ஒன்றுசேர்த்து
                 சரித்திரமே படைத்திட்டார்
            நீதியினைத் தெய்வமாக்கி
                  நெஞ்சமதில் நிறைத்திட்டார்
             நீங்காமல் உலகமெங்கும்
                    நின்றுகாந்தி வாழ்கிறார் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.