புதியவை

அன்பின் இலக்கணம் கவிதை பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்


தன்னுடைய குட்டிகளை வாயில் கவ்வி
-----தகுந்திடத்தில் பாதுகாக்கும் நாயின் அன்பு
தன்னுடைய குஞ்சுகளை சிறகுக் குள்ளே
-----தலைமூடிப் பாதுகாக்கும் கோழி அன்பு
தன்னுடைய கன்றுதனை நாவால் நக்கி
-----தன்மடியின் பாலூட்டும் பசுவின் அன்பு
தன்னுடைய குஞ்சுகளின் வாயிக் குள்ளே
-----தன்னலகால் இரையூட்டும் பறவை அன்பு !
பத்துமாதம் கருவறைக்குள் சுமந்து கொண்டு
----பகலிரவு கவனமுடன் பாது காத்து
முத்தாகப் பெருவலியில் குழந்தை பெற்று
----முத்தமிட்டு நோய்நொடிகள் அண்டா வண்ணம்
பத்தியத்தில் உணவுண்டு பாலை ஊட்டிப்
----பட்டுடலை புழுபூச்சி கடித்தி டாமல்
நித்திரையே போகாமல் விழித்தி ருந்து
-----நிதம்வளர்த்தே ஆளாக்கும் தாயின் அன்பு !
எந்தயினம் ஆனாலும் தாயின் அன்பில்
----எந்தவித வேறுபாடும் இருப்ப தில்லை
நொந்துபசி பட்டினியில் துடித்த போதும்
-----நோன்பிருந்தே ஊட்டுவதில் மாற்ற மில்லை
சொந்தங்கள் நண்பர்கள் மற்ற வர்கள்
-----சொரியுமன்பில் எதிர்பார்ப்பு சேர்ந்தி ருக்கும்
எந்தவொரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லா தாயின்
-----எழிலன்பே இலக்கணமாம் அன்பிற் கெங்கும் !
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்


தடாகத்தின் தாமரைக்கு வாழ்த்துத் துளிகள்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.