புதியவை

முத்து மீரான் விருது -2018
jlhfk; fiy ,yf;fpagd;dhl;Lmikg;gpd; rhh;gpy; gd;KfMw;wy; nfhz;lrpe;jidahsh; Kj;JkPuhd; mth;fisnfsutpj;J>fiykfs; `pjhahhp];t pmth;fshy; ,yq;ifapy; toq;fg;gLk; rpwe;j E}y;fSf;fhdtpUJngWfpd;whhகள் ;.

01. Fitj; tpj;jpahrhfh; - ,e;jpah
E}y; - Xl;ilf; Fbir (ftpij E}y;)

02. kfhNjtIah n[auhkrh;kh - mT];Nuypah
E}y; - gd;Kfk; (fl;Liu E}y;)

03. V. vk;. m];fh; - ,yq;if
E}y; - ,e;jfhiyg; nghOJ (GJf;ftpij)

04. ,uhr.fpUl;bdd; - ,e;jpah
E}y; - kaq;FfpNwd; kiof; fhjypNa (kuGjhtpaGJf;ftpijfs;)


05. V.vk;.Kgh]pj; my; gj;jh`; - ,yq;if
E}y; - fl;ltpo;e;jfhfpjq;fs; (GJf;ftpij)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.