புதியவை

நேதாஜி போலே நிமிர்க..... இராஜ. தியாகராஜன்சிங்கத்தின் சீறலெனச் செந்தீயின் சாரலென வங்கத்தில் வந்துதித்த மாமனிதர்! - மங்கிவிழும் சாதாப் பிறப்பெனத் தாழாமல் நாமெழுவோம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து.
தூய்மையின் பேருருவாய் சூட்டெரிக்கும் சூரியனாய் ஓய்வின்றி கொக்கரித்த ஓங்கலிவர்! - தாய்மண்ணாம் மாதாவை, மங்கைரின் மானத்தை நாம்காப்போம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து.
பெரும்பொறியாய்ப் பற்றிப் பிழம்பெனவே நாமும் கருக்கினிலே மாறவழி கண்டார்! - உருக்குலைத்தே பாதாளம் வீழ்த்திவிடும் பாழதனை நாமெரிப்போம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து. பொய்யின்றி நாட்டின் புகழுக்கே எந்நாளும் மெய்யாய் உழைத்தபெரும் வீரரிவர்! - நைவின்றி சூதாட்டம், சோதனைகள் சூழ்ச்சிகளை வேரறுப்போம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து
சென்றிடு நாடெல்லாம் சீர்த்தி சிறப்புகளை வென்ற பெரும்புரட்சி விந்தையிவர்! - இன்றிங்கு சேதாரம் செய்கின்ற தீவினையோர் கோதறுபோம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து.
போர்க்களத்தில் நெஞ்சுயர்த்திப் புன்மைகளைத் தீய்ப்பதற்கே கூர்வாளை ஏந்திநின்ற கோட்டையிவர்! -தூர்த்தரையே மோதா(து) அடங்கும் முடக்கத்தை நாமழிப்போம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து.
கொல்லும் பகைமாய்க்கக் கூற்றுவனாய்த் தோளுயர்த்தி வெல்லும் படைகொண்ட வேந்தரிவர்! - புல்லர்கள் வாதாடும் நாவடக்க மாமலையாய் நாமுயர்வோம் நேதாஜி போலே நிமிர்ந்து.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.